A bheil poilitigs na rìoghachd ann an staing?

Eadar Brexit agus ceistean mu ghràinn Iùdhaich, tha pàrtaidhean poilitigeach na dùthcha ann am brochan, ach dè a bhuaidh a th'aig a sin?

Tha Coinneach cuideachd a' cluinntinn bho Iain Mac a' Phearsain mun chreideamh Yazidis anns an Ear Mheadhanach.

Tha Alasdair Macleòid ann am bùth an èisg a-rithist, an t-seachdain 'sa a ceannach mhaoraich.

Agus tha Eoghainn MacCoinnich ag innse mun mhuir Aral. bbc.co.uk/coinneach

Release date:

22 days left to listen

57 minutes

Last on

Last Wednesday 21:00