Main content
This programme will be available shortly after broadcast

Ruairidh Alastair MacLennan explores health and lifestyle issues in Scotland today. This episode sees him investigate the rising popularity of vaping.

Tha Ruairidh Alastair MacIllFhinnein a'sgrùdadh mar a tha cleachdadh toitean deatach a'sìor sgaoileadh. Bu toil leis faighinn a-mach a bheil iad da-rìribh nas fallaine na smocadh tombaca, agus an do dh'atharraich am bitheantas àireamh nan daoine a tha fhathast a'smocadh.

Bruidhnidh e ri buill na h-Iomairt air Smocadh is Slàinte an Alba, ri dotair teaghlaich, agus tadhlaidh e air bùth a tha reic nan toitean deatach, feuch am faigh e mach dè tha fàgail dhaoine cho dèidheil orra.

Ruairidh Alastair MacLennan investigates the rising popularity of vaping. He wants to find out if it is indeed a healthier alternative to smoking, and what impact its popularity has had on the numbers of smokers. He'll speak to Ash Scotland, a GP and a vaping shop to find out more about why they have become the more attractive option.

14 minutes

On TV

Thu 29 Nov 2018 22:00

Clip

Credit

Role Contributor
Presenter Ruairidh MacLennan

Broadcasts