Main content

John Urquhart guides learners through some of the complexities of the Gaelic language. Prògram airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.

Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of the Gaelic language, dialects, idioms and sayings. This week's programme features BBC archive material which is used to illustrate some of the complexities of the language, grammar help from resident expert Dr Michel Byrne and an interview with learner of the week, Ann Murphy, who shares her experience of learning Gaelic.

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain, treòraichidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig.

Anns a' phrògram seo, cluinnear criomagan à tasglann Radio nan Gàidheal le mìneachadh air cuid de na puingean cànain a tha a' togail ceann annta, bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugaibh Oisean a' Ghràmair agus bidh Iain a' coinneachadh ri neach-ionnsachaidh na seachdain, Ann Murphy, a tha a' fuireach ann an Griomasaigh, Uibhist a Tuath, agus a' cluinntinn mu a roghainnean ciùil.

Available now

57 minutes

Broadcasts

Podcast