Main content

Am Fear Cinnidh Òg/The Young Clan Commander

Documentary highlighting a year in the life of the young clan commander Iain MacGillivray as he travels the world galvanising the global Clan MacGillivray.

Tha am prògram aithriseach seo a'togail fianais air am Fear Cinnidh Òg Iain MacGhilleBhràth a Baile Dhùbhthaich an ceann a tuath na h-Alba anns a' chiad bhliadhna aige na dhreuchd ùr mar Cheannart-cinnidh air a Clann MacGhilleBhàth air feadh an t-saoghail.

A landmark documentary highlighting a year in the life of the young clan commander Iain MacGillivray from Tain, in the north of Scotland, as he travels throughout the world galvanising the global Clan MacGillivray and carrying out his duties in his first year as clan commander.

26 days left to watch

58 minutes

On TV

Monday 22:30

Clip

Broadcasts