Main content
Sorry, this episode is not currently available

Morar gu Arasaig

Episode 3 of 8

Cycling sisters Kerry and Kirsty MacPhee cycle Scotland's favourite cycle routes. In this episode, they are in Morar and Arisaig with local cyclist Lisa Annette.

Sann tro na meadhanan shòisealta a fhuair na peathraichean Kerry is Kirsty Nic a'Phi à Uibhist a Deas a-mach càite an robh na slighean baidhseagail a b' fheàrr le muinntir na dùthcha. An turus seo tha iad ann am Mòrar is Àrasaig - na Garbh Chrìochan - cuide ri Lisa Annette: sann tro chuairtean baidhseagail a thuig ise as ùr cho brèagha sa bha an sgìre aice.

A' falbh a Bracorina tha iad a' cumail ri bruaichean Loch Mòrair, an loch fìor-uisg' is duimhne ann am Breatainn, agus a' cluinntinn sgeulachd an uile-bheist, Morag. Tha iad a' leigeil an anail far am faic iad an trèan-smùide, nas ainmeile buileach às dèidh dhi nochdadh ann am filmichean Harry Potter. A' cumail ris a' chladach tha iad a' gabhail seachad air na tràighean geala len seallaidhean àlainn a-mach gu na h-eileanan beaga agus an t-Eilean Sgitheanach.

Cycling sisters Kerry and Kirsty MacPhee from South Uist take to social media to find out the nation's favourite cycle routes. In this episode, they are in Morar and Arisaig - also known as the rough bounds - with local cyclist Lisa Annette, who has rediscovered the beauty of her her home turf through trips on the bike.

Starting at Bracorina they follow the banks of Loch Morar, Britain's deepest fresh water loch and hear about its legendary resident, Morag the monster. They stop for a break just in time to see famous steam train the Jacobite, a train made more famous in recent years thanks to its appearance in the Harry Potter films. Continuing on they pass white west coast beaches with stunning views out to the Small Isles and Skye.

29 minutes

Last on

Sat 20 Apr 2019 20:30

Broadcasts

Lorg fios mu na slighean eadar-dhealaichte. Discover the routes featured in the series.

Lorg fios mu na slighean eadar-dhealaichte. Discover the routes featured in the series.

Lorg fios mu na slighean eadar-dhealaichte. Discover the routes featured in the series.