Main content
Sorry, this episode is not currently available

Na Sealgairean/The Hunters

Second of a two-part documentary following an annual expedition to the small island of Sùlaisgeir to hunt for guga, young gannets that can be eaten as a delicacy.

Aon turas sa bhliadhna tha deichnear fhireannach à sgìre Nis ann an Eilean Leòdhais a' seòladh 40 mìle gu Tuath son eòin-mara sònraichte - an guga - a ghlagadh. 'S gann gu bheil an sealg air atharrachadh tro na linntean, agus seallaidh sinn air an traidisean àraid seo tro agallamhan leothasan a ghabh pàirt thar nam bliadhnaichean, agus tro sheann fhilmichean dhen t-sealg, cuid nach deach fhaicinn a-riamh roimhe.

Once a year a small group of men from Ness on Lewis make a 40-mile sea journey north to catch a special seabird - the guga. The hunt has barely changed in centuries, and we explore this unique tradition through interviews with those who have taken part over the years and rarely seen archive.

59 minutes

Last on

Wed 13 Mar 2019 23:00

Broadcasts