Main content
Sorry, this episode is not currently available

Là Mòr nan Còisirean Dùthchail

Cathy NicDhòmhnaill a' toirt thugaibh farpaisean beò le còisirean dùthchail. Cathy MacDonald presents live competitions with rural choirs.

Cathy NicDhòmhnaill a' toirt thugaibh dà fharpais beò bho Mhòd Loch Abar. Air Latha Mòr nan Còisirean Dùthchail, bidh còisirean a' strì airson nam prìomh dhuaisean - Sgiath Latharna a bhuannaich Còisir Ghàidhlig Bharraigh an uiridh agus bidh Còisir Ghàidhlig Ìle a' feuchainn Cuach Cuimhneachan an t-Siorraim MacMhaighstir Caimbeul a bhuannachadh a-rithist am bliadhna.

Còmhla ri Cathy san stiùidio, bidh Iseabail Nic an t-Sagairt à Ìle a tha air cliù a chosnadh mar Stiùiriche Còisir agus Ailean Dòmhnallach, neach-ciùil òg le uidh mhòir ann an còsirean. Bidh iadsan a' toirt seachad am beachdan air na còisirean bhon dà fharpais. Anns sa phrògram, chì sinn cuideachd cò a choisinn Geall-dùbhlain Telebhisean Grampian agus an fharpais airson
puirt-a-beul.

Cathy MacDonald presents coverage of the choral competitions from the Royal National Mòd being held in Lochaber. The main competitions feature rural choirs battling to win the Lorn Shield and the Sheriff MacMaster Campbell Memorial Quaich. Last year Barra Gaelic Choir won the Lorn Shield for the first time ever, while Islay Gaelic Choir is hoping to win the Sheriff MacMaster Campbell Memorial Quaich for the second year running.

Along with Cathy to offer analysis on both competitions are Iseabail Mactaggart, who is well known as a conductor of choirs, and young musician Allan MacDonald, who is a devotee of choral music.

The programme also features the Grampian Television Trophy and the best Puirt-a-beul rural choir.

3 hours, 30 minutes