Main content
Sorry, this episode is not currently available

Mòd na Cloinne - Part 2

Cathy NicDhòmhnaill le òrain, bàrdachd is fealla-dhà bho Mhòd na Cloinne à Loch Abar. Cathy MacDonald presents songs, poetry and fun from the Lochaber Children's Mod.

An cothrom coimhead còmhla ri Cathy NicDhòmhnaill air cuid dhen òigridh leis an do shoirbhich aig a dàrna latha de Mhòd na Cloinne ann an Loch Abar nuair a bhios clann fhileanta a' gabhail pàirt. Anns a' phrògram-sa, chì sibh luchd-buannachd bhon latha a ghlèidh na bràistean, cuachan is geall-dùbhlain nam measg, an nighean 's an gille a thog leotha Buinn Airgid a' Chomuinn Ghàidhealaich.

Cathy MacDonald presents some of the successful performers from the Children's Mod in Lochaber. Tuesday is primarily when the young native speakers compete for the prizes. Most of the winners from the day, who won the gold badges, cups and trophies, are performing in this show, including the young girl and boy who won the esteemed Comunn Gàidhealach Silver Medals.

1 hour, 29 minutes

Credit

Role Contributor
Presenter Cathy MacDonald

Broadcasts