This programme will be available shortly after broadcast

Tormod - Na Bheachd Fhein/Norman - In His Own Words

An interview with the late renowned Gaelic singer Norman MacLean, who passed away in August 2017, and which was given shortly before his 80th birthday in 2016.

Tormod MacIlleathain - duine iongantach aig an robh tàlant gun samhail, agus a dh'fhàg dìleab phrìseil. Na sheinneadair, cliùiteach Gàidhlig, na shàr phìobaire, na sgrìobhadair, agus na chleasaiche a chuir comadaidh Gàidhlig mu choinneamh a' mhòr shluaigh le 'Tormod air Telly' sna seachadan, 's iomadh car is toinneamh a bha ann am beatha Thormoid. Ach chuir e seachad na bliadhnaichean mu dheireadh ann an Uibhist - làithean toilichte, sona agus sòlasach. Ann an agallamh sònraichte se a comharrachadh leth cheud bliadhna ann an showbiz, a chaidh a chlàradh goirid ron ceithear ficheadamh co-là breith aige, thug Tormod sùil air ais air a bheatha gu fosgailte agus leis an toinisg air a bheil sinn uile eòlach, agus le gàire agus las na shùilean fhathast.

57 minutes

On TV

Wed 7 Nov 2018 23:00

Clip

Broadcasts