Main content
Sorry, this episode is not currently available

12/10/2017

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh, a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Join Mairead MacLennan for a choice of Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein anns a' chathair an-diugh, a' toirt thugaibh taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Cluinnear iomadh seòrsa òran Gàidhlig, ceòl na pìoba agus cuideachd ceòl a' bhogsa. Cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air ar duilleag 'facebook' no post-dealain gu mor@bbc.co.uk no cuiribh fòn an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead MacLennan for a great choice of traditional Gaelic music. In this edition, you will hear a great selection of Gaelic songs, pipe music and also some accordion music. Enjoy the music and Mairead's company and please get in touch with your news by leaving a message on our facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Thu 12 Oct 2017 10:00

Music Played

 • Margaret MacNeil

  Thoir Mo Shoraidh Thar An t-Sàile

 • Alasdair Murray

  Gruagach Dhonn Bhrunail

 • South Uist Group

  Muladach Mi 'S Mi Air M' Aineoil

 • Archie MacLean

  An Aitearachd Àrd

 • Moira MacColl

  Gleann Bhaile Chaoil

 • Campbell Brown

  Puirt

 • Donald MacLeod

  Sine Bhàn

 • The Smith Sisters

  Mo Chridhe Trom 'S Mi Seòladh

  • Ceol A Bradhagair.
  • Urras Coimhearsnachd Bhradhagair agus Arnoil.
  • UCBA001.
 • Alan MacNaughton

  Cnoc Nan Long

 • Linda MacLeod & Mànran

  Seinnidh Mi Dàn Do Dh'Eilean Mo Ghràidh

 • Donald John MacLeod

  Fàgail Flùr Nan Cruinneag

  • TAGHADH DE BHARDACHD SCALPAIGH.
 • Catriona MacLellan

  Bha Mi'n Raoir An Coille Chaoil Le Mo Rìbhinn Òg

 • Carol MacIntosh

  A Mhàiri Dhonn Is Toigh Leam Thu

 • Angus Finlayson

  Puirt Air A' Mhelodeon

 • Donald MacRae

  Morag A Dùn Bheagain

 • Morag MacLellan

  Òran Na Maighdinn-mhara

 • Dugald MacDougall

  Fuirich A' Rìbhinn

 • Colonel Jock MacDonald

  Tuireadh Iain Ruaidh

 • Robert Robertson

  Eilidh

 • Robert Nairn & Friends

  Blue Bonnets Over The Border / Maids Of Kintail

  • ROBERT NAIRN AND FRIENDS.
  • RSN MUSIC.
  • RSNCD 001.
 • Eddie MacRae

  Òran A' Chìobair

 • Mary Smith

  Fiullaigean

 • Angus MacDonald

  Chì Mi Cleatrabhal Bhuam

  • SCOTTISH TRADITION 25 - BU CHAOIN LEAM BHITH 'N UIBHIST.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX9025.
 • Angus MacKenzie & Kenneth MacKenzie

  An Còta Ruadh / The Rothiemurchus Rant / Lady Glenorchy / The Bird's Nest / Michael Rankin

  • Oirfeid Uibhist Live Piping Concert from Ceolas.
  • Ceolas.
  • CD-001.
 • Thomas Crawford

  An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn

 • Mairi Cathie MacIsaac

  'S E Mo Cheist A' Mhaighdeann

 • Bernard Smith

  An t-Eilean Muileach

 • Calum Kennedy

  Mouth Music: 'S Ann An Ìle / Nam Biodh Agam Trusdair Bodaich / Chuirinn Mo Bhalachan

  • The King of the Highlands.
  • Ythan.
  • LEGACY-022CD.
 • Alasdair Mackenzie

  Tunes On The Accordion

Broadcast