Main content
Sorry, this episode is not currently available

Pòsadh ann an Alba/Marriage in Scotland

Pòsadh - aonadh a tha air a bhith a-riamh cudromach. Ach 's e saoghal a th'ann a tha ag atharrachadh. Documentary exploring the place marriage has in Scottish society.

Pòsadh - gu traidiseanta aonadh eadar dithis, fireannach agus boireannach. Aonadh a tha air a bhith a-riamh cudromach a-rèir creideamh agus nar n-eachdraidh. Tha iomadh cleachdadh agus traidisean na chois cuideachd, leithid dubhadh agus cèic na bainnse. Bho dh' atharraich an lagh ann an Alba, tha cothroman ann a-nise airson pòsaidhean aon-ghèitheach agus daonnaire. Leis an sin 's e saoghal a th'ann a tha ag atharrachadh.

A dh' aindeoin sin, tha pòsadh aig an ìre as ìsle nar n-eachdraidh, le barrachd a' taghadh gun a bhith a' pòsadh idir, 's iad a' faireachdainn nach leig iad a leas pòsadh son an cuid gaoil agus faireachdainn a dhèanamh soilleir. Pòsadh ann an Alba - sealladh inntinneach agus sinn a' meòrachadh air dè an àit' a th' aig an aonadh shònraichte seo nar beatha san là an-diugh ma tha àite idir.

Marriage - traditionally a union between a man and a woman. An arrangement that has long been important from a religious and a historical perspective. Many customs and traditions are associated with it, such as blackenings and the wedding cake.

Since Scottish law changed, it is now possible to have same-sex marriages and humanist marriages, so it's a world that is very much changing. Despite that, marriage rates in Scotland are at their lowest ever, with more people choosing not to marry, feeling that it's not a way they wish to choose to show their love and commitment.

Marriage in Scotland - a fascinating insight as we explore the place that marriage has in today's society, if at all.

58 minutes

Broadcasts