Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Ceum Air Cheum/First Steps

A' rèiteachadh beatha as dèidh cas a chall agus feum air comas coiseachd ionnsachadh as ùr? Documentary exploring the process of adjusting to life after a leg amputation.

'S e coiseachd aon de na ciad rudan a dh'ionnsaicheas sinn mar naoidhean. Ach feumaidh cuid na sgilean sin ionnsachadh airson an dàrna turas. Airson a' mhòrchuid tha obair-lannsa ball-bodhaig mar seo ga dhèanamh air sgàth tinneas an t-siùcair neo droch chuairteachadh-fala am measg seann daoine. Tha dìreach cola-deug bho chaidh pìos den chois chlì aige a thoirt far John Murphy (60), meacanaig bhusaichean à Glaschu. Bidh sinne ga leantainn air an t-slighe gus cas ùr fhaighinn agus e an dòchas coiseachd ionnsachadh as ùr air sgàth 's gu bheil a bheò-shlàint a' crochadh air, "am bidh iad deònach obrachadh còmhla rium 's gun agam ach aon chas, tha e an urra riutha-san." Le bhith a' faighinn cas ùr aig aois 78, tha beatha Mhurchaidh Mhoireasdan air spionnadh às ùr fhaighinn, "sia mìosan air ais, bha dùil agam nach coisichinn gu bràth tuilleadh ach tha mi air mo bheatha fhaighinn air ais." Chaill Iona Hay (13) a cas nuair a chaidh mothachadh gun robh aillse oirre 's gun I ach còig bliadhna a dh'aois. Bliadhna mus chaill I a cas, chaochail a màthair le aillse. Leis gu bheil I fhathast a fàs, feumaidh Iona cas ùr fhaighinn a h-uile sia mìosan, "mun àm a bhios mi fichead 's dòcha gum bidh 100 cas air a bhith agam." Chaill Andy MacLeòid a chas an dèidh dhà bhith air a' leagail far a bhaidhsagal le car anns a' Ghearastan. Tha esan an dòchas gun toir cas ùr bionaic atharrachadh sònraichte air a bheatha, tillidh mo bhodhaig air ais dìreach mar a bha I nuair a bha mo dhà chois fhìn agam." Le adhartas ann a teicneòlas, cò ris a tha e coltach dhaibhsan a dh'fheumas am beatha a rèiteach às ùr as dèidh cas a chall agus coiseachd ionnsachadh a-rithist?

Learning to walk is one of the first things we do as infants. But for some people this is something they have to go through a second time.

This documentary looks at what it's like adjusting to life with a prosthetic leg. For the majority of cases leg amputations are as a result of diabetes and poor circulation among older people. 60-year-old bus mechanic John Murphy, from Glasgow, has had his lower left leg removed just two weeks ago. We follow him as he is fitted for a new leg and hopes to be able to walk again, something his livelihood depends on.

For Murdo Morrison, getting a prosthetic leg at 78 has given him a new lease of life, but for 13-year-old Iona Hay losing her leg was a result of being diagnosed with cancer at the age of just five, a year after losing her mother to the same illness. As she's still growing, she gets a new leg every six months.

For 25-year-old Andy Macleod, leg amputation was the result of being knocked off his bike by a car in Fort William. He hopes that a new state-of-the-art bionic leg will have a dramatic impact on his life. With advances in technology, what is it like nowadays for those adjusting to life after a leg amputation and learning to walk again?

59 minutes

Last on

Tue 17 Dec 2019 21:00

Broadcasts