Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Gladys

An sgeulachd àraid aig Gladys Chamshron is I a' lorg a freumhaichean Eireannach. Cathy MacDonald delves into the life story of Irish-born Gael Gladys Johnston.

'Se sàr Ghàidheal a th'ann an Gladys Nic Iain, Camshron dha h-ainm fhèin. Màthair, seanmhair, agus sinn-seanmhair. Ach cha b' ann anns a Ghàidhealtachd an Alba a rugadh Gladys - rugadh I air iomall Baile Ath Cliath, an Èirinn, anns an dachaidh dìlleachdais Pròsdanach Bethany Home ann a 1936 gu màthair òg Èireannach.

Ràinig I cladaichean baile iomallach Àird Tòbha, Ath Tharracail ann a 1939 agus chaidh a togail le Màiri agus Donnachadh Camshron. Anns a phrògram seo treòraichidh Cathy NicDhòmhnaill, Gladys air turas air leth troimh eachdraidh a beatha. Bheiridh Cathy taic dha Gladys luaidh a dheanamh air a sgeulachd àraid aice - sgeulachd a phaisg I air falbh ann a drathair 'son faisg air trichead bliadhna... gus an dràst.

Gladys Johnston - nee Cameron - is a Gael in every sense of the word. A mother, a grandmother and a great grandmother. However, Gladys wasn't born in the Gaidhealtachd of Scotland, she was born in a Dublin suburb in the Protestant adoption home Bethany House in 1936 to a young unmarried Irish woman. She arrived in the remote village of Ardtoe, Acharacle in 1939 and was brought up by Màiri and Duncan Cameron.

In this programme Cathy MacDonald will lead Gladys through a journey of discovery into her past. Cathy helps Irish-born Gladys bear witness to her incredible story - a tale she filed away in a drawer for nearly 30 years... until now.

1 hour

Last on

Sun 3 May 2020 21:00

Credit

Role Contributor
Presenter Cathy MacDonald

Broadcasts