Main content

Outlander

Documentary in which Cathy MacDonald explores the locations, folklore and history that have inspired Diana Gabaldon's hugely successful Outlander.

Tha Cathy NicDhòmhnaill an tòir air na h-àitichean, an dualchas agus an eachdraidh a thug air Diana Gabaldon leabhraichean Outlander a sgrìobhadh. Dè an fhìrinn a tha air cùl an saobh-sgeul a tha a' tàladh luchd-leantail gu Alba às gach ceàrn dhen t-saoghal? Tha Cathy a' cluinntinn bho Diana ciamar a thòisich i air sgrìobhadh, agus a' faighneachd dè thug oirre a' chiad leabhar a stèidheachadh ann an Alba san 18mh linn.

Tha Diana ag innse mar a ghabh luchd-leughaidh air feadh an t-saoghail ri ìomhaigh na h-Alba san leabhar, a' ceangal fhèin ri Alba, agus mar a tha i a' cruthachadh sgeulachd. Tha Cathy a' tadhal air àitichean ainmichte san leabhar agus san t-sreath telebhisein, agus a' faighinn a-mach bho eòlaichean eachdraidh mu na tachartasan fìor air an cùlaibh. Tha i a' coimhead air a' bheul-oideas a chleachd Diana, eadar sgeulachdan mu eich-uisge gu tàcharain.

Cathy MacDonald explores the locations, folklore and history that have inspired Diana Gabaldon's hugely successful Outlander. What is the fact behind the fiction that has brought fans flocking to Scotland from across the globe? Cathy talks to Diana to find out how she became an author and asks why she decided to set her debut novel in 18th-century Scotland. Diana talks about readers' reactions across the world to the Scottish imagery in the book, her close connection with Scotland and her creative process.

Cathy visits some of the places connected with the book and the television series and finds out from historical experts about the real background to the book's setting. She also looks into the Highland folklore Diana has drawn upon, from waterhorses to changelings.

14 days left to watch

59 minutes

Last on

Mon 3 May 2021 22:30

Credit

Role Contributor
Presenter Cathy MacDonald

Broadcasts