Main content
This programme is not currently available

An Dà Dhòmhnall

Sgeulachd thiamhaidh on Chiad Chogadh mu dhithis leis an aon ainm, ceangailt' le mearachd.
The poignant story of two men with the same name whose identities were mixed-up in WWI.

Nuair a chaidh dithis air a robh an aon ainm dhan Arm Chanèidianach air an aon là san t-Samhain 1914, 's gun eatorra ach aon àireamh de dh'eadar-dhealachadh san àireamh rèiseamaid aca, cha bhiodh e na iongnadh gur dòcha, rè uine, gun deigheadh mearachd a dhèanamh agus gun deigheadh fiosrachadh mun deidhinn an luib a chèile. Sin a thachair nuair a bhàsaich Dòmhnall Macleòid san Fhraing san Lùnastal 1916. Clunnidh sibh mar a thachair san sgeulachd annasach seo còmhla ri Annella Nicleòid.

30 minutes

Last on

Thu 8 Nov 2018 22:00

Clip

Broadcasts