Main content
Sorry, this episode is not currently available

Dùn Èideann/Edinburgh

Music documentary in which Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh explore shared musical roots in Edinburgh.

Prògram 3 a-mach a 6 d'en sreath aithriseach ciùil air a lìbhrigeadh le Julie Fowlis is Muireann NicAmhlaoibh. Tha an dithis a' tadhal air Dùn Èideann airson barrachd ionnsachadh mu cheòl tradiseanta anns a' phriomh bhaile. A bharrachd air an oideachadh a gheibh iad mu eachdraidh ceòl folk, nì Port taisbeanadh air na ceanglaichean dualchais a tha eadar an dithis aca agus cluinnidh
sinn bho cuid d'en na caraidean ceòlmhor aig a bheil freumhan ciùil sa bhaile. Còmhla ri Muireann agus Julie, tha dithis luchd-ciùil à Èireann a tha air deagh chliù a chosnadh dhaibh pèin: Dónal Clancy agus Mairéad Ní Mhaonaigh. Gheibh iad a mach gu bheil Dùn Èideann fhathast a' goil le tàlant agus tha an ceathrar a' coinneachadh ri luchd-ciùil iomraiteach, Phil Cunningham, Archie Fisher, Anna Wendy Stevenson, Màiri Chaimbeul agus an sàr-sheinneadair Sineag Nic an t-Saoir.

In episode three of the music documentary series presented by Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh, they visit Edinburgh to discover more about the traditional musical heritage in the city. Port reveals the shared shared musical heritage of our two presenters and we meet their musical friends who have their musical roots in the city.

Accompanying Julie and Muireann are renowned Irish musicians Dónal Clancy and Mairéad Ní Mhaonaigh. They discover that Edinburgh remains a hotbed of talent and perform with acclaimed musicians Phil Cunningham, Archie Fisher, Mairi Campbell and Anna Wendy Stevenson and the talented Sineag MacIntyre.

30 minutes

Credits

Role Contributor
Presenter Julie Fowlis
Presenter Muireann NicAmhlaoibh

Broadcasts