Main content
Sorry, this episode is not currently available

13/01/2016

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Enjoy Mairead's company with some great traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe agus cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air duilleag 'facebook' Radio nan Gàidheal no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead Maclennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company for the rest of the morning and please get in touch with your news by leaving a message on the Radio nan Gàidheal facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Last on

Wed 13 Jan 2016 10:03

Music Played

Add music you love and enjoy it with My Tracks
 • Mary MacDonald

  NA HU S HO CHALUIM BHAIN

 • Gunna Sound Ceilidh Band

  AIR MADAINN DIARDAOIN

  • LAND OF DREAMS.
  • GUNNA SOUND.
  • GSR002.
 • Kenneth Nicholson

  CLACHAN GHLINN DA RUADHAIL

 • Bumblebees

  Old French Reel/Malt on the Optics/The Miser's Purse

  • BUZZIN'.
  • BEEHAVE RECORDS.
  • BHCD-001.
 • Kenna Campbell

  s fhada bhuam thar a chain eilean uaine fo cheo (eilean Sgiathanach nam buadh)

 • Michael Mackay

  MO SHORAIDH LEIS A'CHOIGICH

 • Rona Lightfoot

  P/M JOHN MACDONALD'S EXERCISE/CENTER'S BONNET/DONELLA BEATON

  • EADARAINN.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-28.
 • Billy Ross, Iain MacInnes & Stuart Morison

  FIL O RO

  • Smalltalk.
  • Greentrax Recordings.
  • CDTRAX-079.
 • Jenna Cumming

  HORO THA MI MULADACH

  • SEO SEINN 2007.
  • COMANN GAIDHEALCH LEODHAIS.
  • CD-001.
 • William Macdonald

  MURDO MACLEOD/EDINBURGH VOLUNTEERS

  • OUR FAVOURITES 2.
  • LEWIS & HARRIS ACCORDION AND FIDDLE CLUB.
  • LH-02.
 • Hugh Matheson

  'S e mise bhith fada bho Thir m'eolais

  • Music From The Western Isles (Scottish Tradition Series vol 2).
  • Green Trax.
  • CDTRAX9002.
 • Coisir Og an Rubha

  Iorram Uigeach

 • Albany

  Carson, Carson, A Mhorag Bheag/Far Am Bi Mi Fhin/The Reel Of The 51st Division

  • SONAS.
  • Thane Records.
  • TRCD-9904.
 • Alasdair Whyte

  MO LEANNAN

 • Sharon Shannon

  Each Little Thing

  • Each Little Thing.
  • Grapevine.
  • GRACD-226.
 • JAYNE MORRISON

  O 'S ANN THA MO GHAOL-SA THALL

 • Alasdair Gillies

  LOCHBROOM/THE BAYS OF HARRIS/A MHOIRE MHIN-GHEAL

  • LOCHBROOM.
  • MACMEANMNA.
  • SKYECD-45.
 • Seumas Campbell

  SGIOBAIREACHD

  • An Lorg nam Bard.
  • Ceol Callan.
  • CEOLCD-02.
 • Sean O Heanaigh

  NIGHEAN DONN A' CHUAILEIN RIABHAICH

  • THE TIDES THAT BIND (FANAIOCHT).
  • EINNIU.
  • CD002.
 • Christine Stone

  O co thogas dhiom an fhadachd

 • The Niall Kirkpatrick Scottish Ceilidh Band

  BIG GEORGE CHIFFERS' MARCH TO THE AFTER END/P/M JOHN MACKENZIE

  • West Coast Swing.
  • Niall Kirkpatrick.
  • nkpcd-02.
 • KITTY MACLEOD

  Gu Gob Rudha Lurnabhair (With effects)

 • Mary Morrison

  A BHIRLINN BHARRACH

 • THE EDIN SINGERS

  Eudail Bhain

 • John MacInnes & John Macleod

  Ruighleadh Gogan a ' chinn mhoir

 • THE LOCHIES

  Mairi Bhan

  • LEWIS FOLK.
  • LISMOR.
  • LILP-5007.
 • Kenna And Mary Campbell

  Tha mi'n duil gu'n dean mi banais/Bainne nan gobhar

 • Alistair MacDonald & FINLAY MACNEILL

  CHA B'ANN DUBH A BHA MO LEANNAN

 • DONNIE MACDONALD

  O LUAIDH

 • Fred Morrison

  KANSAS HORNPIPE/JARLATHS

  • OUTLANDS.
  • RIDGE RECORDS.
  • RR-057.

Broadcast