Main content
Sorry, this episode is not currently available

31/12/2015

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Enjoy Mairead's company with some great traditional Gaelic music.

Tha Mairead NicIllinnein a' feitheamh ribh le taghadh ciùil agus beachdan air cuspairean an latha. Feuch gum bi sibh ann còmhla rithe agus cuiribh fios thugainn dè tha dol agaibhse agus ur naidheachdan le bhith fàgail teachdaireachd air duilleag 'facebook' Radio nan Gàidheal no sgrìobhaibh post-dealain gu mor@bbc.co.uk no fònaibh an asgaidh gu 08000 96 7050.
Join Mairead Maclennan for a great choice of traditional Gaelic music. Enjoy Mairead's company for the rest of the morning and please get in touch with your news by leaving a message on the Radio nan Gàidheal facebook page, send an e-mail to mor@bbc.co.uk or freephone the studio on 08000 96 70 50.

1 hour, 57 minutes

Music Played

 • Neil Ferguson

  RIBHINN A BHEIL CUIMHN' AGAD

 • Fiona J. MacKenzie

  ORAN A'CHIANALAIS

  • A GOOD SUIT OF CLOTHES.
  • GREENTRAX.
  • CDTRAX-339.
 • Ian Hutson and His Scottish Dance Band

  Colonel McLean of Ardgour; The Marchioness of Tullibardine

  • Let's Celebrate.
  • Highlander Music.
  • HRMCD-559.
 • Female Singing Group

  FHLEASGAICH UIR LEANAINN THU/HE MO LEANANN, HO MO LEANANN/FILI-IU OR RO HU O GUR TU MO CHRUINNEAG BHOIDHEACH

  • BLIADHNA MHATH UR 1998/99.
  • WHITE LABEL.
  • 1998/99.
 • ARCHIE MACTAGGART

  Mo Mhairi Bhan

 • Fiona Maccrimmon

  'Se Mo Cheist An Gille Donn

 • Jamie MacInnis & Paul MacNeil

  Milling Set: Do Lamh a Chriosda/Te a Chuailein Bhidhe/Oran do'n Bhal Chatriona Iain

  • Fosgail an Dorus.
  • IONA RECORDS.
  • IRCD-044.
 • NORMAN MACMILLAN

  GAD CHUIMHNEACHADH

 • MURDO JOHN MACKENZIE

  BLIADHN' UR AS A BHOTHAN

 • The Vatersay Boys

  Song for the Small Pipes

  • AND THE ACCORDIONS PLAYED.
  • ISLES FM.
  • IFM003.
 • Catriona Parsons

  ORAN NA BLIADHN' UIRE

  • NOLLAIG CHRIDHEIL.
  • B & R HERITAGE.
  • BRCD-004.
 • Sprangeen

  CIAMAR A NI MI AN DANNSA DIREACH/PADDY'S LEATHER BREECHES/ATHOLL HIGHLANDERS

  • SPRANGEEN.
  • SPRINGTHYME.
  • SPRCD1013.
 • donnie large macdonald

  TILLEADH GU MO THIR

  • LARGE AS LIFE.
  • LISMOR.
  • LILP-5087.
 • GLENFINNAN CEILIDH BAND

  TIUGAINN LEAM 'S DEAN CABHAIG/CEAPAVAL/A' PHIORBHUIC/THE SILVER SPIRE/SANDY DUFF'S

  • GLENFINNAN GATHERING.
  • OLD LAUNDRY PRODUCTIONS.
  • OLP-002.
 • Neil Macritchie

  Oidhche Dhomh's Mi Suirighe

 • Drams Allowed

  Highland Schottische: Hugaibh Oirbh / M'Eudail Air Do Shuilean Donna/Innis Dhomhsa Ca'il Thu Cadal/'s Iomadh Rud Tha Dhith Orm

  • AYE TUNES.
  • DRAMS ALLOWED.
  • DACD001.
 • Fiona Martin

  THOIR AN T-SORAIDH CEUD SORAIDH

  • CEOL NA HEARADH.
  • HARRIS CRAFTS 2000.
  • HCCD-1.
 • Andrew Robertson

  HORO ILLEAN

 • Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd

  Smeorach Clann Domhnaill

  • Aye Spy.
  • Sgoil Chiuil na Gaidhealtachd.
  • SCGCD011D.
 • Alasdair Macneill

  ORAN MANITOBA

 • CALUM MARTIN

  Nuallan Na Callain (The Hogmany Chant)

  • An Dealachadh (The Parting).
  • Ridge Records.
  • RR-062.
 • DANNY THOMPSON, Donald Shaw, Iain MacDonald, Jerry Douglas, Ricky Skaggs, Russ Barenberg & Tommy Hayes

  O Mhisg a' Chuir a Nollaig Oirnn/Cape Breton Puirt a Beul/Ann MacEachnie's Favourite/Bealach a Chara

  • Transatlantic Sessions 2.
  • IONA.
  • IRCD-064.
 • Donald John MacLean

  CHAN OL MISE TUILLEADH

 • Niteworks

  LUAIDH

  • FEIS NA MARA - HIGHLIGHTS OF 2012/13.
  • FEIS NA MARA.
  • NA.
 • Iain MacIver

  AM NA BLIADHN' UR

  • AIG AN OIR.
  • CROFT.
  • CCD-40.
 • ALI BEAG MACLEOD

  Willie "Stalker's" Jig/Gillean An Drobhair

  • The Sands of Achnahaird.
  • BEAG.
  • BEAGCD-001.

Broadcast