Main content
This programme is not currently available

Sàr Òrain - Coill' an Fhàsaich

Sgeulachd an òrain ainmeil a rinneadh le Dòmhnall MacPhilip, a chaochail bho chionn ghoirid. The story behind the popular song composed by Donald MacKillop, who died recently.

Ged a chaochail am bàrd Dòmhnall MacPhilip bho chionn ghoirid, dh'fhàg e dìleab air leth prìseil às a dhèidh.

'S ann à Bearnaraigh na Hearadh a bha Dòmhnall, ged a chuir e seachad tòrr dhe bheatha ann an Gleanna Comhann. 'S e bàrd ealanta a bh' ann aig an robh comasan ciùil cuideachd agus chleachd e a chuid thàlantan airson tòrr òrain Ghàidhlig ùra a chur ri chèile.

'S e Coill' an Fhàsaich am fear as ainmeile dhiubh seo agus anns a' phrògram seo cluinnear beagan mu bheatha Dhòmhnaill, na bhriathran fhèin, agus mun sgeulachd air cùlaibh an òrain bhrèagha aige air a bheil daoine fhathast cho measail.

30 minutes

Last on

Sun 4 Oct 2015 09:32

Dòmhnall MacPhilip

Dòmhnall MacPhilip

Broadcasts