Main content
Sorry, this episode is not currently available

Cothrom a dhol a' Mhire ri Mòir aig Mòd an Òbain 2015

Cothrom tadhail a-rithist air Morag aig a' chèilidh is motha agus is tràithe aig a' Mhòd. Join Morag MacDonald and friends at the biggest and the earliest ceilidh from Mod 2015.

Morag Dhòmhnallach agus a caraidean a' cumail ceòl, dannsa agus fealla-dhà ribh bho Thallaichean Cruinneachaidh Earra-Ghàidheil aig Mòd an Òbain 2015. Seinneadairean ann am pailteas agus ceòl bhon chòmhlan Skippinish.
An opportunity to listen again to Morag MacDonald and friends as they entertain you from the earliest and biggest ceilidh from the Royal National Mod in Oban 2015. Song, music and plenty of hilarity from the Argyllshire Gathering Halls and amongst the musicians are renowned and popular ceilidh band Skippinish.

3 hours

Last on

New Year's Day 2016 12:33

Music Played

Adding a track to My Tracks will no longer be available from late March
 • Skipinnish

  Centenary Jewel

 • Sineag MacIntyre

  CAILINN NAM BUADH

 • CATRIONA FAIR

  SORAIDH LEIS AN AITE

 • ALASDAIR CURRIE

  ORAN MHANITOBA

 • Skipinnish

  HILLS OF PERTH/WALTER DOUGLAS/ JOHN D. BURGESS

 • Kirsty MacKinnon

  OGANAICH AN OR FHIUILT BHUIDE

 • Ciaran Ioseph Macinnes

  DOL DO DH'UIBHIST

 • Amy Mackay

  AM BOTHAN BEAG COIR

 • Marie Matheson

  DOMHNALL NAN DOMHNALL

 • Skipinnish

  ALBA

 • MAIRI MACLENNAN

  SAOILL AN TILL MI CHAOIDH

 • Alex MacDonald

  Deireadh Forladh 1940

 • Kevin Beaton

  UIBHIST NAM BEANN ARDA

 • Anke Rutten

  ORAN CALUM SGAIRE

 • Morag Macneil

  A' MHAIGHDEAN BHARRACH

 • Skipinnish

  ORAN A CHAIORA

 • DONALD IAIN BROWN & Skipinnish

  AN TEID THU LEAM GU TIR A MHURAIN

 • Alice Macmillan

  Gaol an t-Seoladair

 • Alasdair Gillies & Neil Sinclair

  MO GHLEANNAN TAOBH LOCH LIOBHANN

 • ISABEL MACLEOD

  Coill' an Fhasaich

 • Katy Graham

  TOLASTADH BHO THUATH

 • Skipinnish

  THE SKYEMAN'S JIG/THE FAMOUS BARAVAN/INSPECTOR DONALD CAMPBELL OF NESS

 • Neil Macritchie

  Oidhche Dhomh's Mi Suirighe

 • Innes Scullion

  ORAN NA H-IMPRIG

 • Bernie Smith

  BUAIN NA RAINCH TAOBH LOCH EITE

 • Rebecca Macdonald

  EILEAN MO CHRIDHE

 • Donald Manford

  TIM

 • Christine Stone

  Bha Mi Latha Samhraidh a Steornabhagh

 • Tormod Macleod

  A' Phiseag à Ceòs

 • Skipinnish

  TIUGAINN DO SCALPAIGH

 • Archie MacLean

  MO RIBHINN CHOIBHNEIL

 • ELLEN MACDONALD

  THA FADACHD ORM FHIN A RIGH

 • Angus MacColl

  MO CHAILEAG MHIN GHEAL MHEALL SHUILEACH/AM FALBH THU RIUM A RIBHINN OIG/FAILTE AIR RUBHA BHATAIRNIS/SE SIABOST IS BOIDHCHE LEAM

 • Alasdair Gillies & Neil Sinclair

  PIOBAIRE AN AONA PHUIRT

 • BARRA WAULKING GROUP

  THA 'N T-UISG THA 'N CEO AIR NA BEANNAIBH/THUG MI 'N OIDHCHE GE B' FHAD I/LATHA SIUBHAL BEINNE DHOMH

 • Freddie Mackenzie

  AIR M' UILINN 'S MI NAM ONAR

 • ATOMIC PISEAG

  TUATHAL

Broadcast