Main content
Sorry, this episode is not currently available

Life Without a Wife/Beatha as aonais Bean

Episode 11 of 22

The moving stories of five men who experienced the loss of their wives and had to come to terms with life without them.

Sgeulachd dhrùidhteach chòignear fhireannach a chaidh tron aon shuideachadh. Chaill iad uile am mnathan, 's thàinig orra a bhith beò às an aonais.

Chaill Niall MacFhioghuin a bhean grunn bhliadhnaichean air ais, ach cha do dhìochuimhnich e i a-riamh. Dha Uilleam 'Teddy' Caimbeul b' e an aon duan a bh'ann, san dithis aca a' togail an cuid chloinne nan aonar. Son cuid a tha nas òige, leithid Gavin MacIlleathainn, a chaill a bhean o chionn ghoirid, 's an dithis chloinne aige gu math òg, 's e a tha dha-rìribh duilich smaointinn air beatha a tha air a bhith air a chur bonn os cionn. Chaill Coinneach MacThomais a bhean ann an tubaist uabhasach, agus 's e an ionndrainn an rud as duilghe dha - chaill e a bhean agus a dhlùth charaid.

Chaill Christian Allard a tha na Bhall Pàrlamaid Albannach, a bhean nuair a bha a thriùir nighinn aige gu math òg, agus ged a b' e e dùbhlan a bh'ann, tha buannachd phrìseil dhlùth theaghlaich air thighinn às.

The moving story of five men who experienced the same heartbreaking life scenario when they lost their wives and had to come to terms with life without them.

Neil MacKinnon lost his wife many years ago but has never forgotten her and Willie 'Teddy' Campbell's story is very similar, with them both bringing up their children alone. Kenny Thomson lost his wife in a tragic accident, and for him the sense of loss is the most difficult thing as he lost his wife and his best friend. Christian Allard, who is an MSP, lost his wife when his three daughters were young, and although it was challenging, he now has a very strong and precious relationship with them all.

58 minutes

Clip

Broadcasts