Main content
Sorry, this episode is not currently available

Colonsay/Colbhasaidh

Episode 2 of 6

Cook and artist Heather Dewar explores Hebridean communities. In this episode, Heather visits the island of Colonsay, where she samples a range of local produce.

'Sa phrògram seo tha Fraoch a' gabhail a' phlèan à Ìle gu Colbhasaidh. Fhad's tha i thall, tha i a' blasadh toradh an eilein: na h-eisirean, mil a tha cùbhraidh le dìtheanan a' mhachaire, agus lionn bhon taigh-grùide.

Tha eòlaiche eachdraidh ionadal ag innse dhi mu sheann uaigh Lochlannach, agus fhuair i cothrom còmhraidh ri dithis dhe na bh' air fhàgail de luchd-labhairt na Gàidhlig. Tha i a' dèanamh coimeas eadar Gàidhlig an dà eilein agus a' faicinn gu bheil iomadh càirdeas eatorra.

Mus till i dhachaigh tha Fraoch a'dol gu cèilidh a'chluinntinn Clann 'IcNèill nam Machraichean a'seinn " Home to Colonsay".

In this programme, Heather takes the short flight from Islay to the island of Colonsay. During her time there she samples a range of local produce, from native Colonsay oysters to wildflower honey and local ale from the island's microbrewery.

She meets a local historian who tells her about a recently discovered Viking burial and speaks to a couple of the island's Gaelic speakers. Heather compares her Islay Gaelic to that of Colonsay and discovers that the dialects of the neighbouring islands bear many similarities.

Before leaving, Heather attends a ceilidh where local band the Machrins McNeills perform their song Home to Colonsay.

29 minutes

Credit

Role Contributor
Presenter Heather Dewar

Broadcasts