Main content

Episode 6

Episode 6 of 13

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamhIain. Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and personal faith stories.

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' seinn Molaibh Dia agus bidh Niall MacIllinnein & Alasdair Mac a' Phì a' gabhail Salm 96. Bidh Iseabail NicLeòid ag innse dè a' bhuaidh tha creideamh air toirt air a beatha fhèin agus bidh Angela NicEachainn a' leughadh bho Leabhar nan Gnàth-fhacal.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Glasgow Gaelic Musical Association sing Molaibh Dia and Niall MacLennan and Alasdair MacPhee perform Psalm 96. Isabel MacLeod shares the role faith plays in her life and Angela MacEachen reads from the Book of Proverbs.

28 days left to watch

29 minutes

Credit

Role Contributor
Presenter Iain MacKinnon

Broadcasts