Main content

An t-Eilean Sgitheanach/Isle of Skye

Episode 4 of 7

Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh investigate the music and culture of Scotland and Ireland. In this episode, they visit Skye and Lochaber.

Prògram aithriseach ciùil le Julie Fowlis is Muireann NicAmhlaoibh. Nì Port taisbeanadh air na ceanglaichean dualchais a tha eadar an dithis aca. An t-seachdain-sa tha Julie agus Muireann a' tadhal air an t-Eilean Sgitheanach agus Loch Abar agus còmhla riutha, tha dithis a Èirinn; an sàr neach-ciùil Michelle Mulcahy agus fìdhlear cho math's a th'ann, Dónal O'Connor.

Bha Iar-thuath na h-Alba a-riamh ainmeil airson luchd-ciùil agus gheibh iad a mach gu bheil sgìre Loch Abar agus An t-Eilean Sgitheanach fhathast làn tàlant. Tha iad a'coinneachadh ri Anna Mhàrtainn agus Aonghas MacNeacail anns an t-Eilean Sgitheanach agus ri na sàr fìdhlearan Aonghas Grannd agus Eòghainn MacEanraig ann a Loch Abar airson còmhradh agus airson stùr a chuir a puirt.

Musical documentary with Julie Fowlis and Muireann NicAmhlaoibh. Port reveals their shared musical heritage. In this episode, Julie and Muireann visit Skye and Lochaber and accompanying them from Ireland are renowned musician Michelle Mulcahy and one of the best fiddle players around, Dónal O'Connor.

The northwest of Scotland has always been noted for musicianship and they discover that Lochaber and the Isle of Skye are brimming with talent. They meet Anne Martin and Angus Nicolson in Skye and the brilliant fiddle players Angus Grant and Ewan Henderson in Lochaber for conversation and some lively musical sessions.

2 days left to watch

28 minutes

Credits

Role Contributor
Presenter Julie Fowlis
Presenter Muireann NicAmhlaoibh

Broadcasts