Sorry, this episode is not currently available

2014

Na Trads - a comharrachadh an ciùil as fhearr ann an Alba am bliadhna.
Na Trads - celebrating a year of the best of Scotland's music.

Thèid oidhche Duaisean Na Trads MG ALBA a chumail ann an Inbhir Nis air Disathairne 13 Dùbhlachd le tachartas sònraichte far am bi Cruinn, Shooglenifty agus Ceòl nam Feis am measg na bhios a' cluich beò air oidhche.
The MG ALBA Scots Traditional Music Awards are held in Inverness on Saturday 13 December with an all-star line up that sees Cruinn, Shooglenifty and Ceòl nam Fèis amongst the acts that play live on the night.

Na Trads - Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba, 2014 - a tighinn beò a Inbhir Nis le tachartas sònraichte far am bi Cruinn, Shooglenifty agus Ceòl nam Feis am measg na bhios a' cluich beò air oidhche.
Tha Na Trads a'toirt cuirmean mhiorbhuileach dhuinn an cois an seorsa dràma nach fhaighear an aite eile ach aig cuirm dhuaisean Na Trads. Tha dusan bliadhna bho thòisich na duaisean a tha a'foillseachadh a neart agus a smior a tha a'nise air cùl saoghal a chiùil ann an Alba. Am bliadhna s' a-rithist, tha tè agus fear an taighe, Màiri Anna NicUalraig agus Tony Kearney, air an àrd-ùrlar a
toirt dhuinn dràma agus fealla-dhà agus iad a moladh gaisgaich saoghail a chiùil.

The Trads - Scotland's Traditional Music Awards, 2014 - live from host city, Inverness. An all star line up that sees Cruinn, Shooglenifty and Ceòl nam Fèis amongst the acts that play live on the night. Following weeks of anticipation and a public vote, the evening will celebrate those who have influenced the traditional music scene. The Trads is a platform for some fantastic performances coupled with the high drama and excitement that comes with an awards ceremony. Hosting the evening are the prodigiously talented duo Mary Ann Kennedy and Tony Kearney, on stage for an evening of drama and fun as they honour the heroes of the traditional music world.

Release date:

2 hours

Last on

Fri 19 Dec 2014 22:00