Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

Uilleam MacAsgaill agus Dòmhnall Iain Stiùbhart a Ròdhag

Tha Ailean Caimbeul a' tadhail air Uilleam MacAsgaill ann am baile Ròdhag, agus tha e fhèin agus a nàbaidh Dòmhnall Iain Stiùbhart a' dèanamh dealbh do dh' Ailean air a' bhaile. Tha iad cuideachad a' cuimhneachadh air làithean na sgoile agus mar a bha beagan crostachd a' dol. Tha Dòmhnall Iain ag innse mar a dh' ionnsaich e am bogsa-ciùil a chluich. Gheibh sinn poirt bho Dhòmhnall Iain air an òrgan-beòil agus port cuideachd bho mac bràthar Uilleam, Donaidh, air a' bhogsa-ciùil.
A thuilleadh air a sin, cluinnidh sinn bho Mhàiri NicGumaraid à Ròdhag, à tasglann a' BhBC, agus Ailean Caimbeul ann an còmhradh rithe ann a 1980. Gheibh sinn cuideachd bàrdachd bhon dithis nighean aice, Catriona agus Mòrag.

Continuing his journey through the communities on the shores of Loch Bracadale Allan Campbell visits the home of Willie MacAskill in Roag and Willie and his neighbour Donald John Stewart describe their memories of the village when they were young, and they talk of how things have changed. The village schooldays were difficult and uncomfortable! Secondary school at Dunvegan was more enjoyable and DJ confesses to some of his pranks! They recall winter evening cèilidhs in the village and DJ describes how he learned to play the accordion and played at community dances over the years. DJ plays a tune on the mouth-organ and also persuades Willie's nephew Donnie MacAskill to play a tune on the accordion. The programme includes a BBC archive insert of Allan's 1980 conversation with the late Mary (Beaton) Montgomery describing her memories of Roag in the early decades of the 20th century, and another archive insert of her daughters Catriona and Morag reciting some of their own poetry.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 10 Aug 2014 10:30