Main content

Fàileadh

Episode 2 of 5

A' beachdachadh air fàileadh, cho cudromach agus a tha e agus na dh'fhaodas a dhol ceàrr. Our sense of smell, how important it is and what can go wrong is explored.

Dè am fàileadh a b'fheàrr a dh'fhairich sibh riamh? Dè am fear nach tèid às ur cuimhne? Dè a tha fàilidhean eadar-dhealaicht' a' toirt a-steach oirbh? Agus dè ma thèid càil ceàrr agus nach fhaigh thu fàileadh bho rud? Anns an t-sreath sa air na ciadfathan, à tasglann Radio nan Gàidheal, tha sinn an-diugh a' coimhead ri fàileadh.

28 days left to listen

30 minutes

On radio

Sunday 13:00

Broadcasts

  • Thu 17 Jul 2014 13:30
  • Thu 17 Jul 2014 22:00
  • Sun 20 Jul 2014 09:30
  • Monday 12:00
  • Monday 22:00
  • Sunday 13:00