Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 12

Episode 12 of 16

BBC Scotland's weekly Gaelic current affairs programme about European politics and society, from Wednesday 26 February.

A-nochd bi Eòrpa ann a ceann a tuath Chìoprais far a bheil marsantachd dhaoine bitheanta, agus cuideachd Venice far a bheil iarratas ann airson reifreann airson neo-eisimeileachd.

In this programme, Eorpa visits northern Cyprus, where human trafficking is commonplace, and also examines growing calls for an independence referendum in Venice.

30 minutes

Last on

Mon 3 Mar 2014 10:30

Cùiltearachd dhaoine ann an Cìopras a tuath

Bidh daoine a’ fàgail tìr an àraich airson iomadach adhbhar – a’ coimhead gu beatha nas fheàrr ann an suidheachadh às ùr. Tha cùiltearachd dhaoine air a bhith na thrioblaid air feadh na Roinn Eòrpa airson bliadhnaichean - a bharrachd air an sin, thathar a tomhas gu bheil nam mìltean mòra mhnathan air an goid air falbh bhon dachannan is gu bheil iad an-sàs ann an gnìomhachasan eadar-dhealaichte an aghaidh an toil. Chan eil laghan agus riaghaltasan aca ann an Ceann a Tuath Chìopras a thaobh a bhith cùiltearachd dhaoine. Saoil ciamar thathas a’ dèiligeadh leis an seo - agus dè th’ anns an amharc? Tha Anne Lundon ag aithris à Cìopras a Tuath.

Human trafficking in North Cyprus

People leave their country of origin for many reasons – looking for a better life in a new location. People trafficking has been a problem all over Europe for years – in addition to this they estimate that thousands of women have been trafficked from their homes and they are involved in different industries against their will. There are no laws and rules in north of Cyprus to deal with trafficking people. How are they dealing with this and what is on the horizon? Anne Lundon reports from north Cyprus.

Neo-eisimeileachd ann an Venice

Fhad 's a tha muinntir na h-Alba a' dèanamh deiseil airson referendum air neo-eisimeileachd, tha cuid de mhuinntir sgìre Venice iad fhèin ag iarraidh briseadh air falbh bhon Eadailt. Le eachdraidh de chòrr is 1,000 bliadhna aca mar dhùthaich fa leth ro 1797, tha mòran dhen bheachd gu bheil iad a' pàigheadh cus ann an cìsean agus nach eil iad a' faotainn seirbheisean bhon staid a tha ma gu leòr. A-rèir aon phàipear-naidheachd, tha taic airson neo-eisimeileachd a-measg an t-sluaigh aig 70%, ach tha luchd-iomairt Indipendenza Veneta a' tomhas gu bheil e nas fhaisge air 30%.

Independence in Venice

As the people of Scotland prepare for a referendum for independence, many people in Venice want to break away from Italy. With a history of being an independent nation for 1,000 years before 1797, many are of the opinion that they pay too much in taxes and they do not receive services from the state that are good enough. According to one paper, 70% of the population support independence, but the campaigners  Indipendenza Veneta believe that this figure is closer to 30%.

Broadcasts

BBC Naidheachdan

BBC Naidheachdan

Naidheachdan agus fiosrachadh sa Ghàidhlig bhon BhBC

Gallery