Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Caileagan na h-Oighreachd Episode 1 of 4

Anns an Lùnastal dh'fhàg triùir chaileagan cofhurtachd an dachaighean agus am beatha air an robh iad eòlach air an cùlaibh airson dhol a thrèanadh ann an obair oighreachd am measg nam fiadh is nam meanbh-chuileagan.

Bha Caledonia TV gan leantainn ann an Àird nam Murchain fad trì seachdainean, agus Megan, Mairi Alice agus Criosaidh a' trèanadh fo Àrd-gheamair, Niall Rowantree agus geamair eile, Stevie Grant. B' fheudar dha na caileagan a bhi ag obair bho mhoch gu dubh.

Agus cha b' ann furasta a bha e a bhi ag obair le na fèidh. Às dèidh an daimh a mharbhadh, tha obair nan caileagan-oighreachd a' tòiseachadh. Tha aca ri a ghreallachadh, a thogail air bòrd ATV (rud nach eil idir furasta), a thilleadh dhan phreas far a bheil aca ris a' chlosach a ghiollachd.

In August 2013, three girls left the cosy comfort of home to train as ghillies on a Highland Estate, and swapped their mascara and hair-straighteners for tick-removers and guns.

Caledonia TV filmed in Ardnamurchan for three weeks in August, where Megan, Mairi Alice and Chrissie were apprenticed to Head Keeper, Niall Rowantree and fellow keeper Stevie Grant. The girls were up before dawn many mornings, and were often not finished until nearly midnight. The deer don't always want to play ball!

Once the stag is killed, that's when the ghillies' job really begins. They have to gralloch (or disembowel) it, load it onto the ATV and take it back to the larder, where the carcass is processed and left to hang.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 19 Feb 2016 23:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Caileagan na h-Oighreachd