Main content
Sorry, this episode is not currently available

Ceilidh na Bliadhn' Uire 2013/Hogmanay Ceilidh

Hogmanay Ceilidh 2013 live from Partick Burgh Hall in Glasgow, presented by Cathy MacDonald and Kirsteen MacDonald.

Cèol agus craic bèo à Talla a' Bhaile Pàrtaig, Glaschu le Barbara Dickson, Mànran, Linda NicLeòid, Glenfinnan Ceilidh Band, Paddy Callaghan, Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu, Còmhlan Pìoba Greater Glasgow Police Scotland agus tòrr a bharrachd. Le Cathy NicDhòmhnaill agus Kirsteen NicDhòmhnaill.

Cathy MacDonald and Kirsteen MacDonald present entertainment from Partick Burgh Hall in Glasgow. Among the performers are, Barbara Dickson, Mànran, Glenfinnan Ceilidh Band, Linda MacLeod, Paddy Callaghan, Glasgow Gaelic Musical Association and Greater Glasgow Police Scotland Pipe Band.

1 hour, 45 minutes

Credits

Role Contributor
Presenter Kirsteen MacDonald
Presenter Cathy MacDonald

Broadcasts