This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Guthan Binn Nam Bonn - Pàislig

Na guthan seinn a choisinn buinn òir aig Mòdan ann an Glaschu agus faisg air làimh. Gold medallists reminisce on their success at National Mods in Glasgow and nearby towns.

Release date:

57 minutes

Last on

New Year's Day 2014 11:30

Art MacCarmaig agus Sheena Walker

Art MacCarmaig agus Sheena Walker

Donaidh Moireach agus Catriona NicLeòid

Donaidh Moireach agus Catriona NicLeòid

Ronnie Moireach agus Màiri Anna NicUalraig

Ronnie Moireach agus Màiri Anna NicUalraig