Main content

Sgeulachd mu chreideamh bho Donna NicÌomhair

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan mu chreideamh. Iain MacKinnon with hymns, psalms and a personal faith story from Donna MacIver.

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Iseabail Ann Mhàrtainn a' seinn Glòir don Uan, Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a' gabhail Salm 119 agus bidh Donna NicÌomhair ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a beatha.
Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Ishbel Ann Martin sings Glòir don Uan, Glasgow Islay Gaelic Choir sing Psalm 119 and Donna MacIver talks about the role faith has played in her own life.

7 days left to listen

30 minutes

Credits

Role Contributor
Presenter Iain MacKinnon
Producer Una MacDonald

Broadcasts