Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

St Kilda and The Kayak Girls/Hiort & Clann-nighean nan Curach

Sgeulachd iongantach mu chuairt cuain eachdraidheil a chaidh a dhèanamh as ùr. The ambitious recreation of a historic sea crossing.

B' e là eachdraidheil a bh' ann ann an 1965 nuair a rinn Hamish Gow agus a bhean Anne a' chùis air a' chuairt chuain chunnartach de chòrr is ceathrad mìle eadar na h-Eileanan an Iar agus eileanan iongantach Hiort ann an curach - a' chiad turas ann an curach a-riamh. 47 bliadhna as dèidh sin anns an Ògmhios 2012, bha dithis bhoireannach à Club Churach Steòrnabhaigh air eilean Leòdhais ag amas air a' chuairt eachdraidheil seo a dhèanamh as ùr.

A' cleachdadh nam planaichean tùsail bhon chiad bhàta, chuir an Club air dòigh gun tèid mac-samhail mionaideach den churach dhùbailte fhiodha is chanabhais a thogail le Aonghas Mac a' Ghobhainn à Leòdhas a th' air iomadh bàta a thogail. Ach leis an togail a' tòiseachadh anns a' Chèitean bha an ùine gann.

Hiort agus Clann-nighean nan Curach- sgeulachd iongantach mu sgioba a tha ag amas air dàn-chuairt chuain eachdraidheil a dhèanamh as ùr, agus an sgeulachd thùsail air a h-innse tro agallamh, agus seann dheilbh is film.

In 1965, Scottish couple Hamish and Anne Gow created history when they became the first kayakers to make the treacherous 40 plus mile sea journey from the Western Isles to the mystical islands of St. Kilda. 47 years later, and in June 2012, two women from the Stornoway Canoe Club on the Isle of Lewis, Dolina Swanson and Christine Stewart, attempted to re-create this historic voyage.

Armed with the original boat plans, the club commissioned the experienced Lewis boat builder, Angus Smith, to re-create the original plywood and canvas Clyde double kayak - a far cry from the modern kayaks of today. With the build starting in May, time wasn't on their side.

Release date: