23/04/2012

Tha litir bheag na seachdain aig Ruaraidh MacIllEathain.
This week's short letter for learners is introduced by Ruaraidh MacLean.

Release date:

5 minutes

Last on

Mon 23 Apr 2012 19:00

An Litir Bheag 363

A bheil sibh eòlach air Loch Innis mo Cholmaig? ’S e àite annasach a tha ann. Carson? Uill, ’s e ainm an locha ann am Beurla The Lake of Menteith. “The only lake in Scotland” mar a chanas daoine gu tric – ged as e “loch” a tha ann, ann an Gàidhlig.

            Seo cunntas dhen loch bhon leabhar aig Tòmas Garnett Observations on a Tour Through the Highlands and Part of the Western Isles of Scotland a nochd anns a’ bhliadhna ochd ceud deug (1800): “About six miles from Callander, we came to the Loch of Monteith, a beautiful little lake about five miles in circumference, adorned with two small sylvan islands.” Loch of Monteith, seach Lake of Menteith.

            Sgrìobh Garnett cunntas inntinneach mun loch. Agus sgrìobh e mu dhòigh iasgaich anns an loch. Tha dà sheòrsa èisg pailt ann an Loch Innis mo Cholmaig. Chan eil na h-èisg sin cumanta air a’ Ghàidhealtachd. Ach tha iad cumanta gu leòr air a’ Ghalltachd agus ann an Sasainn. ’S e sin a’ chreagag-uisge (no muc-locha) agus an geadas. ’S e a’ Bheurla air creagag-uisge no muc-locha “freshwater perch”. ’S e a’ Bheurla air geadas “pike”. Tha cunntas Gharnett mun t-seann dòigh airson geadais a ghlacadh.

            Bha tuathanaich air bruaichean an locha. Bha iad a’ toirt geòidh a-mach do na h-eileanan. Bha iad a’ ceangal lìn-bheaga ri casan nan gèadh. Bha na lìn gu math goirid. Chuir iad dubhan air gach lìon. Agus chuir iad baoit air gach dubhan. An uair sin, bha na tuathanaich ag iomain nan gèadh a-steach don loch.

            Bha na geadais a’ greimeachadh air a’ bhaoit. Bha iad air an glacadh leis na dubhain. Bha spàirn mhòr eadar na geòidh agus na geadais. Bha na geadais a’ feuch-ainn ri faighinn gu uisge domhainn. Bha na geòidh a’ feuchainn ri faighinn gu tìr. Bha na geòidh a’ buannachadh. Ach bha iad uabhasach sgìth nuair a ràinig iad tìr.

            Chan e iasgach tlachdmhor a bha ann, chanainn. Cha bhiodh daoine toilichte leis an-diugh.

The Little Letter 363

Do you know Loch Innis mo Cholmaig? It’s an unusual place. Why? Well, the name of the loch in English is the Lake of Menteith. “The only lake in Scotland” as people often say – although it’s a “loch” in Gaelic.

        Here is an account of the loch from Thomas Garnett’s book Observations on a Tour Through the Highlands and Part of the Western Isles of Scotland that appeared in the year 1800: “About six miles from Callander, we came to the Loch of Monteith, a beautiful little lake about five miles in circumference, adorned with two small sylvan islands.” Loch of Monteith, rather than Lake of Menteith.

        Garnett wrote an interesting account of the loch. And he wrote about a way of fishing in the loch. Two types of fish are plentiful in the Lake of Menteith. Those fish are not common in the Highlands. But they are common enough in the Lowlands and in England. That’s the creagag-uisge (or muc-locha) and the geadas. The English for creagag-uisge or muc-locha is “freshwater perch”. The English for geadas is “pike”. Garnett’s account is of the old means of catching pike.

        There were farmers on the banks of the loch. They were taking geese out to the islands. They were tying small lines to the geese’s feet. The lines were very short. They put a hook on each line. And they put bait on each hook. Then the farmers were driving the geese into the loch.

        The pike were grabbing the bait. They were caught with the hooks. There was a great struggle between the geese and the pike. The pike were trying to get to deep water. The geese were trying to get to land. The geese were winning. But they were very tired when they reached land.

        It wasn’t a pleasurable way of fishing, I’d say. People wouldn’t be happy with it today.

An Litir Bheag air LearnGaelic

LearnGaelic

An Litir Bheag is also on LearnGaelic (with PDFs)

Podcast: An Litir Bheag

Ruairidh

The Little Letter for Gaelic Learners

All the letters

An Litir Bheag 122

Tha gach Litir Bheag an seo / All the Little Letters are here.