Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

19/02/2012

'S e an t-Urramach Iain T Caimbeul, minister Eaglais Shaor na Pairce ann an Leòdhas a tha gu bhith searmonachadh ann an Dèanamaid Adhradh air an t-seachdain seo.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na sailm is leughadh a' leanas:

Salm 98: 1-2 air fonn Martyrdom, os cionn na seinn Donaidh MacSuain le taic bho choitheanal Eaglais Shaor an t-Oib.

Salm 1: 1-2 air fonn London New, os cionn na seinn an t-Urr Seumas MacIomhair le taic bho choitheanal Eaglais Shaor Chille Bride an Ear.

Salm 103: 12-13 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Dòmhnall Dòmhnallach le taic bho choitheanal Seminaraidh na h-Eaglaise Saoire ann an Steòrnabhagh.

Leughadh: Lucas 17: 11-37

Ceann teagaisg: Lucas 17:32

Gaelic religious service conducted by the Rev Iain T Campbell, Pairc Free Church, Lochs.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 19 Feb 2012 15:00