Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

12/02/2012

Air an t-seachdain seo, 's e an t-Urramach Donaidh MacSuain a tha toirt thugainn Dèanamaid Adhradh.

Anns an t-seachdain far am bi an cuspair "gaol" gu mòr air aire an t-sluaigh 's e an dearbh chuspair a tha nochdadh san t-seirbheis an-diugh, gaol, gràdh Chrìosda agus ar luchd graidh.

Anns an t-seirbheis cluinnidh sibh na seinnean is leughaidh a leanas:
Salm 16: 8-9 air fonn Kilmarnock, os cionn na seinn Calum Màrtainn le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhas agus na Hearadh.

Caristiona Cheannadach a seinn an laoidh "Cuain a Ghaoil san"

Iseabail Anna Mhartainn a seinn "An Gràdh a Thug Thu Dhomhsa"

Salm 57: 1-2 air fonn Martyrdom, os cionn na seinn Shonnaidh MacSuain le taic bho choitheanalan Eaglaisean Leòdhais agus na Hearadh.

Leughadh: 1 Corintianaich 13:
Ceann teagaisg: 1 Corintianaich 13:8

In this week's service Rev MacSween will concentrate on the subject of love to coincide with St Valentine's Day which falls later in the week.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 12 Feb 2012 15:00