This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Ceòl nan Cinneadh

Is iad na h-òrain A' Chnò Shamhna le Uilleam MacMhathainn, A' Choille Ghruamach agus A Chailin Mhaiseach Dhonn le Art MacCarmaig agus Is goirt leum gaoir nam ban Muileach le Ceana Chaimbeul. Cuideachd Òran Calum a' Ghlinne le Fionnlagh MacNèill agus Fàilte Dhruim Fionn le Calum MacIain. Tha am port An Caoineadh Rìoghail air a' chlàrsaich le Alison Kinnaird.

The songs are A' Chnò Shamhna sung by William Matheson, A' Choille Ghruamach agus A Chailin Mhaiseach Dhonn by Arthur Cormack and Is goirt leum gaoir nam ban Muileach by Kenna Campbell. The programme includes Òran Calum a' Ghlinne by Finlay MacNeil and Fàilte Dhruim Fion' by Calum Johnston. The tune is An Caoineadh Rìoghail by Alison Kinnaird on clarsach.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 22 Jan 2012 09:30