Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

18/12/2011

Air an t-seachdain seo, tha an Canan Dòmhnall MacAoidh a' toirt blas na Nollaig dhuinn anns an t-seirbheis agus e toirt sùil air ais air "antiphons" a bhitear a' cleachdadh anns an h-Eaglaisean seachdain ron Nollaig.

Tha an cleachdadh seo a' dol air ais cho fada ris a' choigeamh linn. Fad na seirbheis cluinnidh sinn laoidhean Nollaig gar cur ann an Spiorad na Nollaig:

Na laoidhean:
Fada Cian ann an staball - Kathleen NicAonghais le taic bho Chòisir Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

Nach Tig thu Naomh Messiah - Còisir Òg Eaglais Naomh Bàrr sa Bhàgh a Tuath ann am Barraigh

Salm 70 - Còisir Eaglais Naomh Bàrr, sa Bhàgh a Tuath

Ann am baile Rìoghail Dhaibhidh - Julie Fowlis

A Righ nan Righrean - Mairi C NicNèill

Taladh Chrìosda - Còisir Sgoil Dhalabroig

Na leughaidhean:
Bho leabhar nan Gnàth Fhacal 8: 22-31

Galàtianaich 3: 26-29

Gaelic service with Canon Donald MacKay.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 18 Dec 2011 15:00