Sorry, this episode is not currently available

Episode 1

Tha cheud leanaibh aig Zoe agus Gerard gu bhi anns an t -saoghal ach chan ann gun stri agus tha Gerard 'g aideachadh ri na mnathan gluinne tha coimhead as an deidh gu bheil barrachd eagail air fhein mu'n ghnothach 's na tha air Zoe!

Chaneil Fiona Bowie ach air toiseachadh air a treanadh 's tha I 'g innse dhuinn carson tha I 'son bhi na bean-ghluin' agus de tha I saoilsinn dhan ' Labour suite as deidh bhi air fheadh 'son a cheud turus.

Tha Catherine Anne agus John a faicinn iomhaighean dhan a leanaibh tha I giulain as deidh bhi aig scan ach tha I ' ginnse do Gina NicBheathainn mu'n dragh th'oirre mu de thachras 'n uair a thig a h-am , as deidh na dh'fhuilig I faighinn a cheud leanaibh.

Air Ward 9 tha Molly coinneachadh ri piuthar 'son a cheud turus le cuideachadh o Ishbel NicDhomhnaill agus tuilleadh mathraichean le paisdean ura feitheamh air Etta NicAoidh air Ward 10 ' s i g obair feadh na h oidhche - an urrain dhi toirt air Amelie bheag botul a ghabhal?

Zoe is in labour with her first child but her partner Gerard admits to the midwives looking after them that he is more scared than she is!

Fiona Bowie has just started her midwifery training- she explains her choice of career and gives us her first impressions of Labour Suite.

Catherine Anne and John Mackinnon attend a scan appointment and are delighted with what they see but are concerned about the birth given their previous experience.

On Ward 9, Ishbel MacDonald helps introduce Molly to her baby sister and there are more mums and babies for Etta Mackay to look after on her night shift in Ward 10 - can she persuade baby Amelie to take her feed?

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 6 Mar 2014 23:30