This programme is not currently available on BBC iPlayer

Fuil a Chiuil

A' rannsachadh mar a tha dàimhean ciùil a' ruith tro theaghlaichean . Ann an 2001 thug Fuil a' Chiùil sùil air trì teaghlaichean, Ruaraidh, Marianne agus Rory Caimbeul, na peathraichean 'Ic Coinnich agus òigridh teaghlach 'Ic Anndrais feuch ciamar a thànaig cèol beò dhaibhsan. Bha iad uile aig difir ìrean agus tha am prògram a' cuir an cèill an turus a ghabh iad chun na h-ìre sin agus na h-amasan a bh' aca a' coimhead romhpa.

Exploring the musical links within families and across generations . In 2001 three families already making a name for themselves in traditional music circles: the MacKenzie sisters, Ruaraidh, Marianne and Rory Campbell, and the young Henderson clan, discussed their musical influences and the impact of their families on their developing talent. The programme captures a snapshot of their musical journey up until that point and their ambitions going forward.

1 hour

Last on

Sun 18 Sep 2011 22:00