Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Episode 2 of 8

Air toir sàr bhiadh na h-Albann; a-nochd ann an EarraGhaidheal. Maggie MacKenzie visits Connage Highland Dairy to see the milking process and taste their Dunlop organic cheese.

Slighe gu Biadh is in the Highlands where Maggie MacKenzie visits Connage Highland Dairy, near Inverness to see the milking process and taste their Dunlop organic cheese. Alasdair MacLeod settles down in front of a welcoming fire at Boat of Garten to sample a few Speyside whiskies under the expert guidance of whisky expert Murdo Campbell. The intrepid presenters visit Rothiemurchus Estate to get a close look at the estate's herd of deer, and then it's inside the estate lodge to learn how to cook Fillet of Venison with a Juniper and Port jus with estate chef Norma Hutton. As night falls Maggie and Alasdair mix a whisky cocktail or two and cook their evening meal of Connage Dunlop Cheese bake with hot smoked trout.

An t-seachdainn se tha Slighe gu Biadh as A' Ghaidhealtachd far am bi Magaidh NicChoinnich a' tadhal air Taigh Bainne Connage, faisg air Inbhirnis, a' sealltainn air am bleoghann agus a' faighinn blas air caise organic Dun Luib. Bi Alasdair ri taobh na teine ann am Boat of Garten 's e feuchainn drama neo dha de uisge beatha Siorrachd Spe comhla ri eolaiche uisge beatha Murchadh Caimbeul. Bi Alasdair agus Magaidh a' tadhal air oighreachd Rothimurchus 's a faighinn suil gheur air feidh an t-aite 's an uairsin, comhla ri cocaire Norma Hutton, a' faighinn cothrom air fhaicinn ciamar a chocaireas ad Feol Sithean le sabhs Staoineag 's Fion-Poirt. Aig deireadh an latha bi Alasdair a' cuir ri cheile cocktail neo dha air an deanamh le uisge beatha 's bi Magaidh a' cocaireachd dinnear le caise Dun Luib agus breac smocte.

30 minutes

Last on

Sun 24 Jun 2012 20:00

Credits

Role Contributor
Presenter Alasdair MacLeod
Producer Rebecca MacLennan
Executive Producer David Strachan

Broadcasts