Main content

Perthshire

Episode 5 of 6

Hillwalker Colin MacLeod discovers the meaning of the place names of the Highland landscape. He explores the Perthshire area of Scotland.

Tha dlùth cheangal aig na beanntan is na cnuic ris an dealbh a th'aig daoine air Alba mar dhùthaich. Ach tha cuideachd ceanglaichean inntinneach eadar a Ghàidhlig is cruth na tìre. Ann an Tìr is Teanga tha Cailean MacLeòid a' leantainn air a shlighe a' rannsachadh na ceanglaichean sin, an turus sa ann an Siorrachd Pheairt.

Dramatic landscapes are synonymous with the name Scotland. Tir is Teanga explores the relationship between the Gaelic language and the hills and mountains, as Colin MacLeod discovers how one defines the other. In this programme, he explores Perthshire.

18 days left to watch

30 minutes

Broadcasts