Main content

BBC Wales Education: helping children learn from home

20 March 2020

As schools close amid the coronavirus, BBC Education in Wales will be on hand to help pupils continue their education, and will help parents support their children’s educational development from home.

Already available are three articles that aim to provide immediate help and guidance to parents.

The first is an invaluable guide to keeping your children occupied – and learning whilst at home. Featuring five separate things to focus on, the guide links through to specially created resources housed on the BBC Bitesize website.

The other two articles provide a helpful guide to the BBC’s curriculum supporting Bitesize content, outlining what’s available and how best to use it.

Over the coming weeks and months, the team will be publishing specially-designed educational content for pupils in Wales, as well as guidance for parents to help them navigate their way through the wealth of resources available on BBC Bitesize and BBC Teach for Wales-specific content.

Nia M Davies, Head of Education productions in BBC Wales explains:

“As schools close, we want to help parents support and continue their children’s education. The BBC offers a wealth of fun, engaging and educational content for children from primary school age, to secondary and beyond into post 16 education.

“We’ll keep updating our content to ensure that children can continue their learning, making sure there’s plenty of content that’s in line with the Welsh curriculum, and to keep supporting parents to help maintain their children’s education.”

Parents can already find tips on how to keep their children occupied and learning during this time, as well as a list of all of the content available to Welsh schoolchildren at every level.

Nia says:

“There are already some articles on our digital platforms to help you begin this process, and we’ll be adding to this list over the coming days, weeks and months. Just keep an eye on the BBC Bitesize website and Facebook account and BBC Teach. We are also co-ordinating efforts across all of our services to provide support for parents through our radio services and are exploring support content through TV broadcasts.”

Adran Addysg BBC Cymru: helpu plant i ddysgu o gartref

Wrth i ysgolion gau yn sgil y coronafeirws, bydd adran Addysg y BBC yng Nghymru wrth law i helpu disgyblion i barhau â'u haddysg, a bydd yn helpu rhieni i gefnogi datblygiad addysgol eu plant o gartref.

Mae tair erthygl ar gael yn barod sy'n anelu at gynnig cymorth ac arweiniad i rieni ar unwaith.

Mae'r cyntaf yn ganllaw amhrisiadwy ar gyfer cadw'ch plant yn brysur - a dysgu gartref. Gan gynnwys pump o bethau i ganolbwyntio arnyn nhw, mae'r canllaw yn cysylltu ag adnoddau sydd wedi’u creu’n arbennig ar wefan BBC Bitesize.

Mae'r ddwy erthygl arall yn cynnig canllaw defnyddiol i gynnwys BBC Bitesize sy’n cefnogi’r cwricwlwm, gan amlinellu beth sydd ar gael a’r ffordd orau i'w ddefnyddio.

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd y tîm yn cyhoeddi cynnwys addysgol sydd wedi'i gynllunio’n arbennig i ddisgyblion yng Nghymru, yn ogystal ag arweiniad i rieni i'w helpu i lywio eu ffordd drwy'r cyfoeth o adnoddau sydd ar gael ar BBC Bitesize a BBC Teach ar gyfer cynnwys sy’n benodol i Gymru.

Eglurodd Nia M Davies, Pennaeth cynyrchiadau Addysg BBC Cymru:

“Wrth i ysgolion gau, ry’n ni eisiau helpu rhieni i gefnogi ac i barhau ag addysg eu plant. Mae’r BBC yn cynnig cyfoeth o gynnwys hwyliog, apelgar ac addysgol i blant o oed cynradd ac uwchradd hyd at addysg ôl-16.

“Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein cynnwys i sicrhau bod plant yn gallu parhau â'u dysgu, gan wneud yn siŵr bod digon o gynnwys sy'n cyd-fynd â’r cwricwlwm Cymreig, ac i barhau i gefnogi rhieni i helpu i gynnal addysg eu plant.”

Gall rhieni eisoes ddod o hyd i awgrymiadau ar sut i gadw eu plant yn brysur ac i ddysgu yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal â rhestr o'r holl gynnwys sydd ar gael i blant ysgol Cymru ar bob lefel.

Dywedodd Nia:

“Mae yna rai erthyglau ar ein platfformau digidol yn barod i'ch helpu i ddechrau'r broses hon, a byddwn yn ychwanegu at y rhestr hon yn ystod y dyddiau, yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Cadwch lygad ar wefan a chyfrif Facebook BBC Bitesize a BBC Teach. Ry’n ni hefyd yn cydlynu ymdrechion ar draws ein holl wasanaethau i gynnig cefnogaeth i rieni drwy ein gwasanaethau radio ac yn archwilio cynnwys cymorth drwy ddarllediadau teledu.”