Main content

Rheolau Cystadleuaeth John ac Alun

Manylion rheolau cystadlu yng Nghystadleuaeth John ac Alun.

Hysbysiad Preifatrwydd

Y BBC yw 'rheolydd data' y data personol yr ydych wedi ei gyflwyno i ni er mwyn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. Rhaid i bob ymgeisydd gynnig ateb i'r cwestiwn a rhoi eu henw, lleoliad cyffredinol a'u rhif ffôn. Bydd rhaid i'r enillwyr ddarparu eu cyfeiriad er mwyn derbyn y wobr.

Dim ond ar gyfer y pwrpas o weinyddu'r gystadleuaeth hon fydd y BBC yn defnyddio'r data personol yma, a ni fydd yn ei gyhoeddi na'i roi i unrhyw un arall heb eich caniatâd.

Mae'r BBC yn prosesu’r data hyn yn seiliedig ar fuddiannau busnes dilys, ac yn dal y data'n ddiogel am hyd y gystadleuaeth.

Caiff manylion enillwyr eu dal at ddibenion rheoleiddio am gyfnod o ddwy flynedd. Am ragor o wybodaeth am sut mae'r BBC yn defnyddio eich gwybodaeth ac am eich hawliau mewn cysylltiad â'ch data, ewch i http://www.bbc.co.uk/privacy/cy/ neu cysylltwch â radio.cymru@bbc.co.uk

1. Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i holl drigolion y Deyrnas Gyfunol, yn cynnwys Ynysoedd y Sianel AC Ynys Manaw ag eithrio'r rhai sy'n gweithio i'r BBC neu gwmni BBC Group, eu perthnasau ac unrhyw un sy'n gysylltiedig a'r gystadleuaeth.

2. Gellir cystadlu drwy ffonio y rhif yma: 03703 500 500. Dim ond ar y ffôn y bydd modd cystadlu. Bydd côst galwadau yn unol a chyfraddau daearyddol ar gyfer llinellau arferol a galwadau symudol..

3. Bydd y gystadleuaeth, fel arfer, yn cael ei chynnal ar raglen John ac Alun ar Nos Sul am 2100. Bydd modd cystadlu rhwng 2100 a 2345. Bydd cystadleuwyr yn defnyddio eu sgil a'u gwybodaeth i adnabod dwy gan sy'n cael eu chwarae yr un pryd.Rhaid bod yn 16 oed i gystadu.

4. Bydd rhaid i bob cystadleuydd roi eu henw, cyfeiriad a rhif ffôn. Ni fydd y BBC yn defnyddio gwybodaeth bersonol i unrhyw bwrpas arall heblaw gweinyddu'r gystadleuaeth. Ni fydd y BBC yn cyhoeddi manylion personol nag yn eu darparu i unrhyw un arall heb ganiatâd yr unigolyn dan sylw. Mae'r BBC yn cydymffurfio a'r Ddeddf Gwarchod Gwybodaeth 1988. Am ragor o wybodaeth ynglyn a'r modd y mae'r BBC yn defnyddio eich gwybodaeth ewch i http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/cy/

5. Bydd enw'r enillydd yn cael ei ddewis allan o het. Bydd y staff yn rhoi gwybod i'r cyflwynwyr yn syth a bydd y gwrandawyr yn clywed fod y llinellau wedi cau.

6. Bydd y wobr fel ei disgrifir ar yr awyr yn cael ei ddanfon drwy'r post i'r enillydd.

7. Mae penderfyniad y BBC ynglyn â phwy yw'r enillydd yn derfynol. Ni fyddwn yn llythyru ynglyn a'r penderfyniad.

8. Os nad oes modd cysylltu a'r enillydd yna mae'r BBC yn neilltuo'r hawl i gadw'r wobr.

9. Gall cystadleuwyr wrthod bod yn rhan o unrhyw gyhoeddusrwydd sydd ynghlwm wrth y gystadleuaeth.

10. Ni fydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael cystadlu eto am gyfnod o fis.

11. Mae'r BBC yn neilltuo'r hawl i newid neu ganslo'r gystadleuaeth pe byddai angen gwneud hynny (ym marn y BBC) neu oherwydd amgylchiadau tu hwnt i reolaeth y BBC.

12. Drwy gystadlu bydd cystadleuwyr yn derbyn ac yn ymrwymo i reolau'r gystadleuaeth.

13. Mae'r BBC yn neilltuo'r hawl i wahardd unrhyw gystadleuydd sydd dan amheuaeth o dwyllo.

14. Mae'r gystadleuaeth hon yn cyd-fynd a Chanllawiau'r BBC yn ymwneud a chystadlaethau a phleidleisio, gweler http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/appendix2

15. Mae'r gystadleuaeth yn cael ei rhedeg gan y BBC. Y gyfraith berthnasol yw cyfraith Cymru a Lloegr.