Main content

Rhybudd Preifatrwydd

Mae eich ymddiriedaeth yn bwysig iawn i ni. Felly mae'r BBC wedi ymrwymo i sicrhau preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol. Mae’n bwysig eich bod yn darllen y rhybudd hwn er mwyn gwybod sut a pham rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth. Mae’r rhybudd preifatrwydd yma yn disgrifio sut rydyn ni’n casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn ystod, a wedi, eich ymwneud a ni yn unol a chyfraith diogelu data.

Bydd y BBC yn casglu a phrosesu y wybodaeth bersonol rydych chi wedi ei darparu dros y ffôn, neges destun, e-bost neu ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn gwirio eich cyfraniad at ddibenion y rhaglen ac os oes rhaid i ni gysylltu â chi. Y data personol caiff ei gasglu a’i brosesu fydd eich enw a manylion cyswllt, er enghraifft rhif ffôn, cyfeiriad e-bost neu enw eich cyfrif ar y cyfryngau cymdeithasol (yn dibynnu ar sut gwnaethoch chi gysylltu â ni) ac unrhyw ddata personol arall rydych chi'n dewis ei roi i ni yn sgil eich cyfraniad.

Y BBC yw 'rheolwr data' y gwybodaeth yma. Mae hyn yn golygu mai'r BBC sydd yn penderfynu sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, a'r ffyrdd mae'n cael ei phrosesu. Sail cyfreithiol y BBC ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol yw buddiant dilys mewn cynhyrchu deunydd newyddiadurol, academaidd, llenyddol neu artistig. Pan rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol ar gyfer ein buddiant dilys fe fyddwn yn ystyried ein buddiant yn ofalus wrth brosesu’r data yn erbyn unrhyw effaith ar eich hawliau a iawnderau unigol, ac ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fydd effaith o’r fath yn mynd y tu hwnt i’n buddiant ni. Am resymau golygyddol a/neu reoleiddiol, bydd eich data yn cael ei gadw am hyd at flwyddyn ar gyfer galwadau ffôn, a dwy flynedd ar gyfer negeseuon testun a chyfryngau cymdeithasol.

Mae eich data yn cael ei rannu yn ddiogel gyda chwmnïoedd sydd yn darparu gwasanaethau i'r BBC er mwyn i ni fedru derbyn a phrosesu eich cyfraniadau. Y cwmnïoedd hyn yw: Broadcast Bionics ar gyfer galwadau ffôn; IMI Mobile ar gyfer negeseuon testun a chyfraniadau ar gyfryngau cymdeithasol; Monterosa ar gyfer gwasanaethau fel ffurflenni gais. Mae cyfraniadau sydd wedi eu hanfon at y BBC drwy wasanaethau cyfryngau cymdeithasol trydydd parti, gwasanaethau negeseuon trydydd parti, neu e-bost, hefyd yn atebol i delerau ac amodau'r gwasanaeth rydych chi'n dewis ei ddefnyddio, a dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd er mwyn gwybod sut maen nhw'n prosesu eich data a beth yw eu polisïau cadw gwybodaeth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut mae'r BBC yn trin eich gwybodaeth bersonol, neu os hoffech chi wybod mwy am eich hawliau, darllenwch Bolisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC. Gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae'r BBC yn prosesu eich gwybodaeth. Os hoffech ymarfer eich hawliau data personol mewn cysylltiad â’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, ewch i'r dudalen hon am fwy o wybodaeth: http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/can-i-delete-my-data/cy/

Os ydych chi'n gwneud cwyn i'r BBC am y modd y mae wedi delio â'ch gwybodaeth bersonol, mae gennych chi hefyd yr hawl i wneud cwyn i'r awdurdod goruchwylio. Yn y DU, yr awdurdod goruchwylio yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) – gallwch gysylltu â'r swyddfa drwy: https://ico.org.uk/concerns/.