Main content

Rhybudd Preifatrwydd

Pan rydych chi'n cyfrannu i'r BBC, efallai y byddwn ni'n defnyddio eich cyfraniad yn ein rhaglen neu ein cynnwys, ond allwn ni ddim addo defnyddio popeth rydyn ni'n ei dderbyn.

Mae eich ymddiriedaeth yn bwysig iawn i ni. Felly mae'r BBC wedi ymrwymo i sicrhau preifatrwydd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol. Bydd y BBC ond yn defnyddio y gwybodaeth bersonol rydych chi wedi ei darparu dros y ffôn, neges destun, e-bost neu ar y cyfryngau cymdeithasol at ddibenion y rhaglen, er mwyn gwirio eich cyfraniad, ac os oes rhaid i ni gysylltu â chi. Y data personol fydd eich enw a manylion cyswllt, fel rhif ffôn, cyfeiriad e-bost neu enw eich cyfrif ar y cyfryngau cymdeithasol (yn dibynnu ar sut gwnaethoch chi gysylltu â ni) ac unrhyw ddata personol arall rydych chi'n dewis ei rhoi i ni yn sgil eich cyfraniad.

Y BBC yw 'rheolwr data' y gwybodaeth yma. Mae hyn yn golygu mai'r BBC sydd yn penderfynu sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio, a'r ffyrdd mae'n cael ei phrosesu. Sail cyfreithiol y BBC ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol yw'r budd cyhoeddus fod y BBC yn cynhyrchu deunydd newyddiadurol. Am resymau golygyddol a chydymffurfiaeth rheoleiddiol, byddwn ni'n cadw eich data am hyd at flwyddyn ar gyfer galwadau ffôn ac e-byst, a dwy flynedd ar gyfer negeseuon testun a negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae eich data yn cael ei rannu yn ddiogel gyda chwmnïoedd sydd yn darparu gwasanaethau i'r BBC er mwyn i ni fedru derbyn a phrosesu eich cyfraniadau. Y cwmnïoedd hyn yw: Broadcast Bionics ar gyfer galwadau ffôn; IMI Mobile ar gyfer negeseuon testun a chyfraniadau ar gyfryngau cymdeithasol. Nid ydym ni'n rhannu eich data na chyfraniadau gydag unrhyw drydydd partïon allanol eraill.

Mae cyfraniadau sydd wedi eu hanfon at y BBC drwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol trydydd partïon allanol eraill, gwasanaethau negeseuon trydydd parti, neu e-bost, hefyd yn ddarostyngedig i delerau ac amodau'r gwasanaeth rydych chi'n dewis ei ddefnyddio, a dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd er mwyn gweld sut maen nhw'n prosesu eich data, ynghyd â'u polisïau cadw gwybodaeth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut mae'r BBC yn trin eich gwybodaeth bersonol, neu os hoffech chi ddysgu mwy am eich hawliau, darllenwch Bolisi Preifatrwydd a Chwcis y BBC. Gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â sut mae'r BBC yn prosesu eich gwybodaeth. Os hoffech ymarfer eich hawliau data personol o ran y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, ewch i'r dudalen hon am fwy o wybodaeth: http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/can-i-delete-my-data/cy/

Os ydych chi'n gwneud cwyn i'r BBC am y modd y mae wedi delio â'ch gwybodaeth bersonol, mae gennych chi hefyd yr hawl i wneud cwyn i'r awdurdod goruchwylio. Yn y DU, yr awdurdod goruchwylio yw Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) – gallwch gysylltu â'r swyddfa drwy: https://ico.org.uk/concerns/.