Main content

T ┐C Phobalbhreitheanna Twitter

Twitter Poll Terms & Conditions

Téarmaí agus Coinníollacha
1. Ó am go chéile, iarrfaidh Blas BBC Raidió Uladh ort do bharúlacha a chur in iúl ar thopaicí éagsúla trí vótáil ar líne arna hóstáil ag Twitter. An t-aon dóigh amháin a dtig le daoine a bheith rannpháirteach ná Twitter a rochtain ag https://twitter.com. Beidh ceist ar fáil do rannpháirtithe le cois liosta den iomad freagraí éagsúla. Thig le rannpháirtithe a vóta a chlárú, tríd an fhreagra ar mian leo vótáil ar a shon a roghnú go leictreonach.

2. Ní rialaíonn an BBC ardán vótála Twitter agus nílimid in ann na vótaí a dhearbhú go neamhspleách. Twitter amháin atá freagrach as téagar torthaí vótála ar bith. Is ar théarmaí úsáide Twitter a dhéantar an vótáil. Tá fáil ar na téarmaí anseo: https://twitter.com/tos.Tá treoir ar Phobalbhreitheanna Twitter ar fáil anseo: https://support.twitter.com/articles/20174524?lang=en

3. Ní thig le rannpháirtithe vóta a chaitheamh ar dhóigh ar bith eile. Níl cead agat ach vóta amháin a chaitheamh. Taispeánfar an toradh deiridh nuair a bheidh an vótáil thart. Taispeánfar torthaí beo le linn na tréimhse vótála. Níor chóir glacadh leo siúd mar thuar ar na torthaí deiridh a bheidh le foilsiú ach díreach mar léargas a bhféadfaí suim a chur ann.
4. Nuair a osclófar an vótáil, taispeánfar an t-achar ama a bheidh fágtha san fhuinneog vótála go dtí go mbeidh an vótáil thart. Ní chuirfear san áireamh vóta ar bith a chlárófar taobh amuigh den tréimhse fhógartha vótála.
5. Ní comórtas é seo agus ní bheidh duais ar bith ar fáil.
6. Coinníonn an BBC an ceart vótáil a chur ar fionraí má bhíonn amhras ann, ar bhonn réasúnach, go rabhthas ag vótáil go calaoiseach nó má mheastar go ndearnadh iarracht ar chamastaíl vótaí. Tá de cheart ag an BBC, dá lánrogha féin, modh roghnúcháin eile a fheidhmiú.
7. Má chliseann ar an chóras vótála ar líne, ar chúis ar bith, d'fhéadfaí an vótáil a chur ar fionraí nó plean teagmhais a fheidhmiú.
8. Coinníonn an BBC an ceart an vótáil a athrú, a chur ar ceal nó ar fionraí am ar bith.
9. Ní thig leis an BBC aon fhreagracht a ghlacadh ar chor ar bith as aon chliseadh ná ainghléas teicniúil, ná as fadhb ar bith eile le haon chóras ar líne, freastalaí, soláthraí ná eile trína bhféadfadh sé go gcaillfí vóta ná nach gclárófaí ná nach dtaifeadfaí vóta mar is ceart.
10.Tabhair do d'aire nach bhfuil cead vótála ag ball foirne ar bith de chuid an BBC ná ag duine ar bith a bhfuil baint dhíreach acu le léiriú an chláir.
11. Tá an vótáil sa chlár seo ar aon dul le Cód Iompair Vótála an BBC.
12. Sa mhéid is go gcruinníonn siad sonraí pearsanta ar bith, is ar chúiseanna reáchtáil na vótála seo amháin a úsáidfidh an BBC do shonraí pearsanta. Cloíonn an BBC leis an Acht um Chosaint Sonraí 1998, mar a leasaíodh. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo: Polasaí Príobháideachta an BBC.

13. Dlíthe Shasana agus na Breataine Bige a rialaíonn na Téarmaí agus na Coinníollacha seo.

Terms and Conditions
1. From time to time BBC Radio Ulster Blas will ask you to give your opinions on various topics by way of an online vote hosted by Twitter. Participants can take part only by accessing Twitter at https://twitter.com. Participants will find a question and a list of several alternative answers. Participants can register their vote by electronically selecting the answer they wish to vote for.
2. The BBC does not control the Twitter voting platform and is not able to independently verify the results. Twitter is solely responsible for the robustness of any vote results. Voting is conducted on Twitter’s terms of use located here: https://twitter.com/tos . A guide to Twitter Polls is located here: https://support.twitter.com/articles/20174524?lang=en
3. Participants cannot vote by any other method. You may only vote once. The final result will be shown when the vote has closed. Live results will be displayed during the vote window. These should not be taken as an indicator of the final published results, but merely as a snapshot for interest.
4. Once the vote is open, the time remaining in the vote window until close will be displayed. Any votes registered outside the announced voting window will not count.
5. This is not a competition and there will be no prize.
6. The BBC reserves the right to suspend voting if it has reasonable grounds to suspect that fraudulent voting has occurred or if it considers there has been any attempt to rig the voting. The BBC has the right to substitute an alternative selection method at its absolute discretion.
7. If, for any reason, the online voting system fails, the vote may be suspended or a contingency plan may be actioned.
8. The BBC reserves the right to change, cancel or suspend the vote at any time.
9. The BBC cannot accept any responsibility whatsoever for any technical failure or malfunction, or any other problem with any online system, server, provider or otherwise which may result in any vote being lost or not properly registered and recorded.
10. Please note that any BBC staff member or anyone who is directly connected in any way with the production of the programme is not eligible to vote.
11. The voting is this programme accords with the BBC’s Code of Conduct for Voting: BBC Code of Conduct for Voting.
12. To the extent it collects any personal data, the BBC will only use your personal data for the purposes of running this vote. The BBC complies with the Data Protection Act 1998, as amended. For more information please see: BBC Privacy Policy.
13. These Terms and Conditions are governed by the laws of England and Wales