Main content

Gwranda Nei Di

Hysbysiad Preifatrwydd

Y BBC yw 'rheolydd data' y data personol yr ydych wedi ei gyflwyno i ni er mwyn cystadlu yn y gystadleuaeth yma. Rhaid i bob ymgeisydd gynnig ateb i'r cwestiwn a rhoi eu henw, lleoliad cyffredinol a'u rhif ffôn. Bydd rhaid i'r enillwyr ddarparu eu cyfeiriad er mwyn derbyn y wobr.

Dim ond ar gyfer y pwrpas o weinyddu'r gystadleuaeth hon fydd y BBC yn defnyddio'r data personol yma, a ni fydd yn ei gyhoeddi na'i roi i unrhyw un arall heb eich caniatâd.

Mae'r BBC yn prosesu’r data hyn yn seiliedig ar fuddiannau busnes dilys, ac yn dal y data'n ddiogel am hyd y gystadleuaeth.

Caiff manylion enillwyr eu dal at ddibenion rheoleiddio am gyfnod o ddwy flynedd. Am ragor o wybodaeth am sut mae'r BBC yn defnyddio eich gwybodaeth ac am eich hawliau mewn cysylltiad â'ch data, ewch i http://www.bbc.co.uk/privacy/cy/ neu cysylltwch â radio.cymru@bbc.co.uk

Telerau Ac Amodau

1. Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i holl drigolion y Deyrnas Gyfunol, yn cynnwys Ynysoedd y Sianel AC Ynys Manaw ag eithrio’r rhai sy’n gweithio i’r BBC neu BBC Group, eu perthnasau ac unrhyw un sy’n gysylltiedig a’r gystadleuaeth.

2. Gellir cystadlu drwy ffonio y rhif yma: 03703 500 500. Dim ond ar y ffôn y bydd modd cystadlu. Bydd côst galwadau yn unol a chyfraddau daearyddol ar gyfer llinellau arferol a galwadau symudol. Rhaid i gystadleuwyr fod dros 16 i gystadlu.

3. Dim ond un waith fydd yn bosib i wrandawyr gystadlu bob wythnos. Ni fydd modd i enillydd gystadlu am 4 wythnos ar ôl ennill.

3. Bydd llinelleu’r gystadleuaeth ar agor rhwng 0835 a 0930 ar foreau Gwener yn ystod Rhaglen Aled Hughes. Bydd cystadleuwyr yn defnyddio eu sgil a’u gwybodaeth i ateb un cwestiwn am gynnwys sydd wedi ei ddarlledu ar Raglen Aled Hughes yn ystod yr wythnos. Yr enillydd yw’r cystadleuydd sydd wedi ei ddewis ar hap o’r holl atebion cywir

4. Y gwobrau fydd set Radio Ddigidol. Bydd y gwobrau yn cael eu danfon drwy’r post i’r enillydd.

5. Mae penderfyniad y BBC ynglŷn â phwy yw’r enillydd yn derfynol. Ni fyddwn yn llythyru ynglŷn a’r penderfyniad.

6. Os nad oes modd cysylltu a’r enillydd yna mae’r BBC yn neilltuo’r hawl i gadw’r wobr.

7. Gall cystadleuwyr wrthod bod yn rhan o unrhyw gyhoeddusrwydd sydd ynghlwm wrth y gystadleuaeth.

8. Mae’r BBC yn neilltuo’r hawl i newid neu ganslo’r gystadleuaeth pe byddai angen gwneud hynny (ym marn y BBC) neu oherwydd amgylchiadau tu hwnt i reolaeth y BBC.

9. Drwy gystadlu bydd cystadleuwyr yn derbyn ac yn ymrwymo i reolau’r gystadleuaeth.

10. Mae’r BBC yn neilltuo’r hawl i wahardd unrhyw gystadleuydd sydd dan amheuaeth o dwyllo.

11. Mae’r gystadleuaeth hon yn cyd-fynd a Chanllawiau’r BBC yn ymwneud a chystadlaethau a phleidleisio, gweler https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidance/code-of-conduct

12. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei rhedeg gan y BBC. Y gyfraith berthnasol yw cyfraith Cymru a Lloegr.