Main content

Y Gronfa Lawnsio 2018

Y Gronfa Lawnsio

Mae’r Gronfa Lawnsio yn rhan o gynllun Gorwelion, ac mae’n adnodd newydd i helpu bandiau / artistiaid talentog i hybu eu gyrfa drwy roi llwybr hollbwysig at gyllid iddynt.

Beth Yw'r Gronfa Lawnsio?

Beth Yw'r Gronfa Lawnsio?

Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentog yng Nghymru i ddatblygu eu gyrfaoedd cerddorol, drwy ddarparu mynediad hollbwysig iddynt at gyllid.

Mae'r Cronfa Lawnsio, fel mae’r enw'n awgrymu, ar gyfer y rhai sy’n dechrau ar eu taith gerddorol, sef cam hollbwysig yn eu datblygiad. Mae hefyd yn helpu i gefnogi gweithgareddau a fydd yn helpu artistiaid neu fandiau gyflawni eu potensial. Rydym yn chwilio am artistiaid/bandiau sy’n gallu arddangos diddordeb gan gynulleidfaoedd a’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth (yn cynnwys lleoliadau neu feirniaid), ond sydd angen cymorth i’w galluogi i gyflawni gweithgarwch a fydd yn eu helpu i ehangu eu cynulleidfa.

Byddwn yn cynnig gwobr hyd at £2,000 yr un.

Pa fathau o weithgarwch y gallai'r Cronfa Lawnsio eu cefnogi?

Rydym yn chwilio am weithgareddau yr ydych chi’n credu fydd yn mynd â’ch gyrfaoedd cerddorol ‘i’r lefel nesaf’. Efallai bod gennych gyfle i fynd ar daith, ond nad ydych yn gallu fforddio. Neu, efallai eich bod wedi cael adborth cadarnhaol ar eich demo, ond eich bod yn dymuno ei recordio’n broffesiynol yn awr. Efallai bod eich amp ar fin torri, ac na fydd yn para ar gyfer y gigs yr ydych wedi’u trefnu. Nid ydym yn cyfyngu’r gweithgarwch i’r enghreifftiau hyn, ond bydd yn rhaid i chi esbonio yn y cais:

  • Faint o arian yr ydych yn gofyn amdano, ac ar beth y byddwch yn ei wario?
  • Pa weithgarwch y bydd yr arian yn eich helpu i’w wneud?
  • Sut y bydd y gweithgarwch hwnnw yn helpu eich gyrfa gerddorol?
  • Pam nawr yw’r amser gorau?

Rydym yn disgwyl y bydd y gronfa yn derbyn llawer o geisiadau, felly ceisiwch restru eich costau yn rhesymol – bydd yn rhaid i ni ystyried gwerth am arian a pha mor briodol yw’r cais, o ystyried y cam yr ydych ynddo yn eich gyrfa.

Beth nad yw Lawnsio yn ei ariannu?

  • Ni allwn dalu am eich amser (fel cyflog neu am golli enillion).
  • Ni allwn dalu costau teithio rhyngwladol a threuliau cysylltiedig.
  • Er y byddwn yn ariannu offer, mae angen rhesymeg glir. Esboniwch wrthym sut y bydd yn cael ei ddefnyddio a pham eich bod ei angen.
  • Ni allwn dalu am cerbydau

Pwy sy’n gallu gwneud cais i Lawnsio?

Bydd Lawnsio ar gael i artistiaid/bandiau sy’n byw yng Nghymru ac sy’n ysgrifennu, cynhyrchu ac yn perfformio cerddoriaeth gyfoes boblogaidd a gwreiddiol. Mae’r genres cerddoriaeth gyfoes hyn yn cynnwys indie, electronig, trefol, pop, roc, rhyngwladol, gwerin a genres cerddoriaeth gyfoes sy’n datblygu.

Mae’n rhaid bod gan fandiau cymwys gyfran sylweddol o’r grŵp yn byw yng Nghymru. Mae’n rhaid bod artistiaid unigol yn byw yng Nghymru. Mae’n rhaid i artistiaid/bandiau allu profi eu bod dros 18 oed ar y dyddiad gwneud cais. Mae’n rhaid i artistiaid/bandiau gydymffurfio hefyd â’r telerau ac amodau isod.

Dim ond unwaith y gall artist/band wneud cais.

Sut y gallaf wneud cais i'r Gronfa Lawnsio?

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais, ac ateb pob un o’r cwestiynau. Cliciwch yma i lawrlwytho’r ffurflen (.pdf) neu fersiwn Microsoft Word (.docx).

Nodwch fod y telerau ac amodau hyn yn berthnasol.

Bydd angen anfon ceisiadau wedi’u cwblhau drwy e-bost i gorwelion@bbc.co.uk erbyn hanner nos ar Nos Wener, 16 Tachwedd 2018.

Yn anffodus, ni allwn ddarparu adborth ar geisiadau aflwyddiannus

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch drwy e-bost gorwelion@bbc.co.uk