Main content

About Cardiff Singer

BBC Cardiff Singer of the World is a competition known throughout the classical music world as the premier showcase for opera and concert singers at the outset of their careers. It has launched the careers of some omajor starts including Karita Mattila, Dmitri Hvorostovsky, Bryn Terfel, Anja Harteros and Jamie Barton.

About the Competition
In 1983, BBC Wales created BBC Cardiff Singer of the World (J Mervyn Williams was the man credited with founding the competition) and continues to develop the format of the competition and its broadcast coverage. It takes place every two years and is organised in association with Welsh National Opera and supported by the City of Cardiff Council. The competition’s patron is Dame Kiri Te Kanawa and the Artistic Director is David Jackson.

The competition is open to singers at the start of their professional careers aged 18 to 32. After a three-stage selection process up to 20 singers are invited to compete in Cardiff to perform opera and concert music with full orchestra in four concerts, in front of a distinguished jury. The winner from each concert, plus one wild card (the best of the rest) compete in the final.

The singers may also take part in the parallel competition, the BBC Cardiff Singer of the World Song Prize, in which they perform art songs with piano accompaniment. There are four preliminary rounds plus the final with five singers selected by the jury, which all take place in Cardiff. It is not possible to enter the Song Prize only.

Main Prize
The performances are broadcast across the BBC to audiences around the UK and beyond, and the five strongest singers are selected to compete in the exhilarating final in Cardiff. The singer names BBC Cardiff Singer of the World is presented with the Cardfif Trophy and £20,000.

Song Prize
The Song Prize puts our singers well and truly under the spotlight. Performing some of the most beautiful Lieder and arts songs in the repertoire, the singers are accompanied by internationally renowned pianists including Llŷr Williams and Simon Lepper. The winner received the BBC Cardiff Singers of the World Song Prize Trophy and £10,000.

The Audience Prize
The Audience Prize is voted for by our audiences and presented during the grand final. The winner receives The Dame Joan Sutherland Audience Prize, £2,500 and a crystal trophy.

The 2021 Competition
The deadline for entry for the 2021 competition has now passed, with a record-breaking 518 applications from 74 countries including, for the first time, Barbados, Bolivia, Guernsey, India, Madagascar, Malaysia and Puerto Rico. These applications will be whittled down by a series of adjudicators to determine who will come to Cardiff in June 2021.

Whilst it is hoped that the 2021 competition will run in the same format as previous years, there is a need to be mindful and realistic about the restrictions which may be placed on it due to the COVID-19 pandemic. We are trying to be as adaptable and flexible as possible but cannot yet make some decisions about live audiences for the 2021 competition with certainty.

Thanks for your patience and please continue to check on this website and across our social media channels for the latest information about the 2021 competition. Please also be assured that the whole competition will be available to watch and listen to through BBC broadcast and internet channels.

A Short Competition Timeline
Timeline of the competition’s development since 1983.

Ynghylch Canwr y Byd Caerdydd

Mae cystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd yn ddigwyddiad sy’n adnabyddus ym myd cerddoriaeth glasurol fel y prif lwyfan i gantorion opera a chantorion cyngerdd ar ddechrau eu gyrfa. Mae wedi lansio gyrfa rhai o'n sêr mwyaf, gan gynnwys Bryn Terfel, Karita Mattila, Dmitri Hvorostovsky, Anja Harteros a Jamie Barton.

Gwybodaeth am y Gystadleuaeth
BBC Cymru Wales sefydlodd BBC Canwr y Byd Caerdydd yn 1983 (J Mervyn Williams sy'n cael y clod am sefydlu’r gystadleuaeth), ac mae'n parhau i ddatblygu fformat y gystadleuaeth a sut y mae’n cael ei darlledu. Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac yn cael ei threfnu ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd. Noddwr y gystadleuaeth yw’r Fonesig Kiri Te Kanawa a David Jackson yw’r Cyfarwyddwr Artistig.

Mae hi'n gystadleuaeth i gantorion rhwng 18 a 32 oed sy'n cychwyn eu gyrfaoedd proffesiynol. Ar ôl proses ddethol tri cham, mae hyd at 20 o gantorion yn cael eu gwahodd i gystadlu yng Nghaerdydd, i berfformio cerddoriaeth opera a chyngerdd gyda cherddorfa lawn mewn pedwar cyngerdd, gerbron rheithgor enwog. Bydd yr enillydd ymhob cyngerdd ynghyd ag un arall (y gorau o'r gweddill) yn cystadlu yn y rownd derfynol.

Caiff y cantorion hefyd gystadlu yn y gystadleuaeth gyfochrog, sef Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd, lle byddant yn perfformio caneuon celfyddyd i gyfeiliant piano. Mae pedair rownd ragarweiniol ynghyd â'r rownd derfynol, gyda phum cantor yn cael eu dewis gan y rheithgor, a’r cyfan yn digwydd yng Nghaerdydd. Does dim modd cystadlu yng Ngwobr y Gân yn unig.

Y Brif Wobr
Mae’r perfformiadau’n cael eu darlledu ar draws y BBC i gynulleidfaoedd ledled y DU a thu hwnt, a chaiff y pum canwr gorau eu dewis i gystadlu yn y rownd derfynol wefreiddiol yng Nghaerdydd. Bydd y canwr a gaiff ei enwi’n BBC Canwr y Byd Caerdydd yn derbyn Tlws Caerdydd ac £20,000.

Gwobr y Gân
Mae Gwobr y Gân yn hoelio ein sylw ar y cantorion. Bydd y cantorion yn perfformio rhai o’r caneuon Lieder a chelfyddydol prydferthaf yn y repertoire, ac yn cyfeilio iddynt bydd pianyddion byd-enwog, gan gynnwys Llŷr Williams a Simon Lepper. Bydd yr enillydd yn derbyn Tlws Gwobr y Gân BBC Canwr y Byd Caerdydd a £10,000.

Gwobr y Gynulleidfa
Ein cynulleidfaoedd sy’n pleidleisio dros Wobr y Gynulleidfa, ac fe’i cyflwynir yn y rownd derfynol fawreddog. Bydd yr enillydd yn ennill Gwobr Cynulleidfa’r Fonesig Joan Sutherland, £2,500 a thlws grisial.

Cystadleuaeth 2021
Mae dyddiad cau ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth 2021 wedi mynd heibio erbyn hyn, gyda 518 cais - y nifer mwyaf erioed - o 74 gwlad, gan gynnwys, am y tro cyntaf, Barbados, Bolivia, Guernsey, India, Madagascar, Malaysia a Puerto Rico. Bydd y ceisiadau hyn yn cael eu didoli gan gyfres o ddyfarnwyr i benderfynu pwy fydd yn dod i Gaerdydd ym mis Mehefin 2021.

Er y gobeithir y bydd cystadleuaeth 2021 yn rhedeg yn yr un fformat â blynyddoedd blaenorol, mae angen bod yn ystyriol ac yn realistig ynghylch y cyfyngiadau a allai fod mewn grym oherwydd y pandemig COVID-19. Rydym yn ceisio bod mor barod â phosibl i addasu a bod yn hyblyg ond ni allwn wneud rhai penderfyniadau pendant eto am gynulleidfaoedd byw ar gyfer cystadleuaeth 2021.

Diolch am eich amynedd a chofiwch alw'n ôl i edrych ar y wefan hon ac ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gystadleuaeth 2021. Gallwch fod yn dawel eich meddwl hefyd y bydd y gystadleuaeth gyfan ar gael i’w gwylio a gwrando arni drwy sianeli darlledu a rhyngrwyd y BBC.

Amserlen fer y Gystadleuaeth
Dyma linell amser o ddatblygiad y gystadleuaeth er 1983.