Buaidh cosgaisean bith-beò air peinnseanairean

An t-seachdain seo tha sinn a' toirt sùil air mar a tha an t-àrdachadh ann an cosgaisean bith-beò a' bualadh air diofar dhaoine sa choimhearsnachd.

'S iad an fheadhainn 's sine agus tha air a' pheinnsean a tha air aire Eilidh NicLeòid san aithris-sa.